Gårds­för­sälj­ning ho­tar in­te folk­häl­san

AL­KO­HOL. Mi­kro­bryg­ge­ri­er är ett po­si­tivt in­slag i be­söksnä­ring­en. Ge­nom gårds­för­sälj­ning ha­de de fått en ökad chans att säl­ja kva­li­tet till smak­in­tres­se­ra­de kun­der.

Hallands Nyheter - - Ledare - Dag Gustavs­son 010 471 53 70 • dag.gustavs­son@hn.se

LEDARE 13/5. ”Ska du ba­ra göra öl och få nå­gon eko­no­mi i det så får du göra sto­ra mäng­der”. Så sä­ger Ro­bert Ols­son på By­a­re­går­dens Brygg­hus ut­an­för Veddige i en ar­ti­kel i da­gens HN. Han me­nar att små­ska­lig­het är svår att för­e­na med svens­ka la­gar och skat­ter.

Att tillå­ta gårds­för­sälj­ning kans­ke in­te lö­ser he­la den pro­ble­ma­ti­ken, men det skul­le va­ra ett vik­tigt till­skott för en verk­sam­het som sna­ra­re är ute ef­ter kva­li­tet än kvan­ti­tet.

RO­BERT OLS­SON ÄR en i den väx­an­de ska­ran som dri­ver ett mi­kro­bryg­ge­ri. I dag finns det när­ma­re 300 bryg­ge­ri­er i Sve­ri­ge jäm­fört med 30 styc­ken 2009. In­tres­set är stort, dels bland entusiasterna som drivs av att ut­veck­la eg­na öl­sor­ter, dels bland kun­der­na vars öl-kon­sum­tion för­änd­rats i och med mi­kro­bryg­ge­ri­er­nas åter­tåg på mark­na­den.

Märk väl att det hand­lar om en – för­änd­rad öl-kon­sum­tion – och in­te om en – ökad öl-kon­sum­tion. Det är det­ta per­spek­tiv riks­dag och re­ge­ring be­hö­ver ta hän­syn till för att nu och på lång sikt för­sva­ra den svens­ka al­ko­hol­po­li­ti­ken; en po­li­tik vars mål är att be­grän­sa den to­ta­la al­ko­hol­kon­sum­tio­nen för att mot­ver­ka al­ko­ho­lens bi­ef­fek­ter på häl­san.

I den svens­ka al­ko­hol­po­li­ti­ken är Sys­tem­bo­la­get den vik­ti­gas­te in­gre­di­en­sen för att upp­nå det­ta mål. Och för att upp­nå verk­sam­he­tens syf­te ef­ter­strä­var ”Bo­la­get” att kun­den väl­jer dryc­ker för dess smak och in­te främst för mäng­den al­ko­hol.

DE PAR­TI­ER SOM fort­sät­ter mot­sät­ta sig gårds­för­sälj­ning­en häv­dar att det finns Eg-rätts­li­ga hin­der som skul­le ris­ke­ra he­la det svens­ka al­ko­hol­mo­no­po­let. Men fak­tum är att Fin­land re­dan har mo­del­len, både mo­no­pol och gårds­för­sälj­ning, och det fun­kar.

Mot­stån­da­re me­nar då att det­ta är nå­got som EU in­te kom­mer att till­lå­ta i läng­den. Sva­ret är sna­ra­re att det kom­mer EU visst göra. Uni­o­nen har myc­ket stör­re frå­gor att be­kym­ra sig om än att gå in och re­ta upp med­lems­län­der ge­nom att sät­ta käp­par i hju­len för en i sto­ra de­lar folk­ligt för­ank­rad al­ko­hol­po­li­tik.

ATT TILLÅ­TA GÅRDS­FÖR­SÄLJ­NING skul­le va­ra ett po­si­tivt till­skott till den svens­ka be­söksnä­ring­en och där­med ock­så för fö­re­ta­gan­det på lands­byg­den. Ett ökat un­der­lag för des­sa verk­sam­he­ter skul­le i sin tur ock­så ge fler ar­bets­till­fäl­len.

In­te minst ska det tilläg­gas att möj­lig­he­ten att kö­pa öl och vin på bryg­ge­ri­er­na och går­dar­na där de pro­du­ce­ras in­te är ett hot mot folk­häl­san. Möj­lig­he­ten till gårds­för­sälj­ning ha­de sna­ra­re ökat ac­cep­tan­sen hos fler när det gäl­ler Sys­tem­bo­la­gets va­ra el­ler in­te va­ra. Och till­gång­en till gårds­för­sälj­ning­ens ut­bud ha­de likt Sys­tem­bo­la­gets fi­lo­so­fi yt­ter­li­ga­re stärkt idén om att dric­ka för sma­kens skull och in­te för mäng­den al­ko­hol för den bil­li­gas­te peng­en.

Bild: IZABELLE NORDFJELL/TT

ÖL-PROV­NING. Ett ökat in­tres­se för öl är in­te det sam­ma som en ökad vo­lym öl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.