Skrä­pigt i Var­berg

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Var­berg har bli­vit så skrä­pigt, vill vi ha det så? Skräp lig­ger på mar­ken, i bus­kar och häng­er på träd. Det mesta be­står av plast, men ock­så me­tall, pap­per och fri­go­lit skrä­par ner och för­fu­lar.

Ty­värr syns det tyd­ligt att det finns per­so­ner som i stäl­let för att slänga sitt skräp och dy­likt tror att allt skräp de släng­er run­tom­kring sig för­svin­ner av sig själv.

Vem tar an­sva­ret för det re­dan släng­da skrä­pet, och hål­ler Var­berg rent? Nu ver­kar det mest som de be­rör­da stop­par hu­vu­det i san­den och vän­tar på att växt­lig­he­ten ska döl­ja skrä­pet. Som sagt: Skrä­pet för­svin­ner in­te av sig själv!

Ut­an­för Kvan­tum yr skrä­pet runt bland cyk­lar­na, vid järn­vägsö­ver­gång­en, ne­dan­för Gal­le­ri­an lig­ger skräp ut­med vägen mel­lan Las­sa­bac­ka­ron­del­len och mo­tor­vä­gen li­kaså - skräp i mäng­der (för att ba­ra näm­na någ­ra ned­skrä­pa­de plat­ser). Vill vi ha det så?

Den sand som fyll­des på vid Bar­nens bad­strand, har den lagts ovan­på allt det skräp som re­dan låg där?

Ni an­sva­ri­ga: ge mig en grip­tång så går jag gär­na ut och ploc­kar skräp med er.

Be­rör­da: Skriv svar tack! Håll Var­berg rent

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.