Jag väl­kom­nar gå­ga­tor­na

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln ”Fler gå­ga­tor i cent­rum ef­ter ovän­tat be­slut” (10/5).

FAL­KEN­BERG. Jag för­står in­te var­för så många är ne­ga­ti­va till gå­ga­tor i Fal­ken­berg. I mitt tyc­ke är det triv­samt, lugnt och miljövänligt. När fal­ken­ber­ga­ren ska hand­la i nå­gon af­fär i ci­ty, klä­der el­ler kloc­kor el­ler dy­likt, vet hen ex­akt vart hen ska gå. Är det då för långt att gå ett par hund­ra me­ter från närms­ta par­ke­rings­plats? Man mås­te in­te par­ke­ra ut­an­för af­fä­ren. När tu­ris­ten kom­mer till Fal­ken­berg är det väl just gå­ga­tor­na som loc­kar. Man kan då stro­sa lugnt och ”upp­täc­ka” al­la trev­li­ga af­fä­rer. Med bil blir det ju in­te sam­ma sak.

Av den­na an­led­ning tror jag in­te att gå­ga­tor­na ut­gör nå­got hot mot han­deln i Fal­ken­bergs cent­rum, som In­nerstads­för­e­ning­en häv­dar. Man tyc­ker att frå­gan bör ut­re­das mer, men hallå?! Man har ju äl­tat det­ta i åra­tal. Det är väl ba­ra att kon­sta­te­ra att det finns oli­ka åsik­ter i den­na fråga, men jag väl­kom­nar gå­ga­tor­na. Mo­ni­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.