An­gå­en­de vår­den

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VÅRD. Jag har haft sto­ra pro­blem med sjuk­vår­den ef­tersom jag länge haft en ovan­lig sjuk­lig­het. De fles­ta lä­ka­re har ej för­stått sig på den­na. Jag har ock­så många oli­ka sjuk­lig­hets­an­grepp bland an­nat hjär­ta och le­ver. Är pen­sio­när. Vill här sär­skilt tacka en le­gi­ti­me­rad sjuk­skö­ters­ka (ock­så di­strikts­skö­ters­ka) som jag träf­fat för många år se­dan på psy­ki­a­tris­ka kli­ni­ken, då­va­ran­de Sjuk­hu­set i Var­berg. Hon var yr­kes­skick­lig och -kun­nig, ha­de plikt­käns­la och mo­ra­lisk styr­ka, var myc­ket med­kän­nan­de samt myc­ket vän­lig. Varmt tack!

Hopp­full pa­ti­ent

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.