Fak­ta: Bo­stads­byg­gan­de

Hallands Nyheter - - Varberg -

* För­ra året fär­dig­ställ­des 378 nya bo­stä­der. Må­let om 300 nya bo­stä­der nåd­des allt­så. * Bygg­nads­nämn­den ha­de för­ra året som mål att fär­dig­stäl­la de­talj­pla­ner för 700 bo­stä­der men må­let nåd­des in­te. ”Det­ta be­ror på att fle­ra pla­ner bli­vit för­se­na­de på grund av följdut­red­ning­ar och bris­tan­de per­so­nel­la re­sur­ser in­om stads­bygg­nads­kon­to­ret och öv­ri­ga med­ver­kan­de för­valt­ning­ar”, skri­ver kom­mu­nen i sin års­re­do­vis­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.