Krö­ga­rens nya re­stau­rang­verk

Hallands Nyheter - - Varberg - SI­MON CARLS­SON 010-471 53 27 si­mon.carls­son@hn.se

”Tun­nel­byg­get är en aspekt. Verk­sam­he­ter i cent­rum kom­mer bli än­nu svå­ra­re att ta sig till och det kan va­ra en för­del med det här lä­get” MAT­TI­AS SVENS­SON

krö­ga­re

I vec­kan slog por­tar­na upp för krö­gar­pro­fi­len Mat­ti­as Svens­sons se­nas­te verk, re­stau­rang­en Ver­ket. – I grund och bot­ten är det en lunch­krog med mo­dern svensk mat, sä­ger han.

I L:a Bru­kets gam­la lo­ka­ler vid Brukstor­get är det nu­mer mat och dryck som gäl­ler. Mat­ti­as Svens­son, som se­dan ti­di­ga­re dri­ver Vin & Skaf­fe­ri Hus 13, öpp­na­de där i ons­dags en ny re­stau­rang, Ver­ket.

– Jag tror på lä­get, det är en­kelt att ta sig hit och det finns gott om par­ke­ring­ar. Stra­te­giskt lig­ger vi rätt men det finns många stäl­len i när­he­ten, sä­ger Mat­ti­as Svens­son.

Nam­net är en flört med om­rå­dets for­na in­du­stri­verk­sam­het, likt när­lig­gan­de Bru­ket.

– Vi satt med ex­tremt myc­ket namn­för­slag och hit­ta­de ing­et an­nat vi tyck­te var bra. Men det är en gam­mal in­du­stri­lo­kal så det känns rätt.

SJÄL­VA lunch­re­stau­rang­en öpp­na­de i ons­dags, men det är in­te allt. I en del av lo­ka­len kom­mer man på tis­dag öpp­na en mind­re bu­tik, el­ler food-sto­re som Svens­son själv vill kal­la det.

– Folk kan svänga här om och kö­pa sin lunch på väg till job­bet, sä­ger Svens­son som ser tid, el­ler sna­ra­re brist på tid, som en nyc­kel­frå­ga i dag.

– Det ska gå så fort att man näs­tan ska kun­na ta sin tall­rik ef­ter be­ställ­ning och bör­ja äta. Vi vill ha ett flö­de på folk.

Han ser ock­så en viss tun­nel som en vik­tig de­talj i det långa lop­pet.

– Tun­nel­byg­get är en aspekt. Verk­sam­he­ter i cent­rum kom­mer bli än­nu svå­ra­re att ta sig till och det kan va­ra en för­del med det här lä­get. Kom­mer du läg­ga mest fo­kus på Ver­ket nu när det är nytt?

– Ja, just nu läg­ger jag myc­ket ener­gi här. På Hus 13 finns det re­dan en fun­ge­ran­de verk­sam­het.

VIN & SKAF­FE­RI Hus 13 har ti­di­ga­re va­rit till sa­lu, Mat­ti­as Svens­son me­nar att han vil­le se om det fanns ett in­tres­se. Och krö­ga­ren öpp­nar för fram­ti­da för­änd­ring­ar för re­stau­rang­en på fäst­ning­en.

– Vi kom­mer be­hö­va växla om den verk­sam­he­ten på sikt. Pla­nen är att vi ska job­ba au­gusti ut och sen får vi ta en re­jäl fun­de­ra­re på hur vi ska driva den re­stau­rang­en. Det är tufft där up­pe un­der höst och vår, vi kom­mer nog in­te kun­na ha öp­pet året runt i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.