Hallän­ning­ar för­be­reds för sam­hälls­kri­ser

HALM­STAD: KAMPANJVECKA SKA ÖKA KRISBEREDSKAPEN Just nu på­går Kris­be­red­skaps­vec­kan – en na­tio­nell kam­panj som ska för­bätt­ra all­män­he­tens be­red­skap för sam­hälls­kri­ser. I Hal­land upp­märk­sam­mas te­mat av både kom­mu­nen och or­ga­ni­sa­tio­ner.

Hallands Nyheter - - Nyheter - EME­LIE NORDH 010-471 51 15 en@hn.se

Kam­pan­jen syf­tar till att få män­ni­skor att re­flek­te­ra över si­na eg­na för­be­re­del­ser in­för en even­tu­ell kris där vik­ti­ga sam­hälls­funk­tio­ner, som ex­em­pel­vis dricks­vat­ten­för­sörj­ning­en, slu­tar fun­ge­ra.

– Vid en riktigt all­var­lig sam­hälls­stör­ning kom­mer sam­häl­lets re­sur­ser in­te att räc­ka till al­la drab­ba­de sam­ti­digt ut­an då mås­te de pri­o­ri­te­ras till de all­ra mest ut­sat­ta. De som kan be­hö­ver där­för kun­na kla­ra sig själ­va en tid, sä­ger Christi­na An­ders­son, kam­pan­j­an­sva­rig på Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap (MSB).

MSB har un­der­sökt svens­kar­nas kris­be­red­skap och kom­mit fram till att den ge­ne­rellt lig­ger på en låg ni­vå. Lägst är kun­ska­pen i stä­der och tä­tor­ter.

– På lands­byg­den och gles­byg­den har man en an­nan er­fa­ren­het av ex­em­pel­vis elav­brott och en stör­re kun­skap hur man han­te­rar den ty­pen av hän­del­ser, sä­ger An­ders­son. Hur kom­mer det sig att vi är så då­ligt för­be­red­da?

– En för­kla­ring kan va­ra att vi jäm­fört med and­ra län­der har va­rit för­sko­na­de från riktigt all­var­li­ga sam­hälls­kri­ser där var­da­gen verk­li­gen vänds upp och ner. Då är det ingen­ting som upp­tar ens tan­kar för man har helt en­kelt in­te be­hövt tän­ka på det.

Kris­be­red­skaps­vec­kan på­går runt om i lan­det fram tills på sön­dag. I Halm­stad upp­märk­sam­mas kam­pan­jen av både kom­mu­nen och fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner. Bland an­nat an­ord­na­de Ci­vil­för­svars­för­bun­det ut­bild­ning­en ”72 tim­mar” ti­di­ga­re i vec­kan.

I Sve­ri­ge är näm­li­gen rå­det att al­la som kan bör va­ra så pass för­be­red­da att de kla­rar för­sörj­ning­en av mat, vat­ten, vär­me och in­for­ma­tion i minst tre dygn (72 tim­mar).

En vik­tig sak att ha hem­ma är en bat­te­ri­dri­ven ra­dio, tyc­ker Ann Wall­ne­dal, ord­fö­ran­de i Ci­vil­för­svars­för­bun­det i Halm­stad.

– Det går in­te nog att tryc­ka på det. Vid en kris vill du ha in­for­ma­tion och ve­ta vad som hän­der, sä­ger hon.

Lennart Rydén, in­struk­tör på Ci­vil­för­svars­för­bun­det, näm­ner även kon­ser­ver, en vat­ten­dunk och ett tri­angakök som ex­em­pel på sa­ker som kan va­ra bra att ha hem­ma.

– Det är ock­så bra att ha ett re­jält la­ger med ste­a­rin­ljus. Många ljus är gjor­da av pa­raf­fin men ste­a­rin är det ab­so­lut bästa, sä­ger Rydén som de­lar MSB:S upp­fatt­ning om att svens­kar i all­män­het är då­ligt för­be­red­da på kri­ser.

Räc­ker det med en vec­ka för att folk ska lä­ra sig?

– Nej, det tror jag in­te. Men Ci­vil­för­svars­för­bun­det och and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner hål­ler ut­bild­ning­ar i det här året runt.

Re­kom­men­da­tio­nen om 72 tim­mars hem­be­red­skap kom­mer ur­sprung­li­gen från Nor­da­me­ri­ka.

Var­för är bud­ska­pet tre dygn i Sve­ri­ge?

– Vi be­dö­mer att det är en rim­lig

ni­vå om man ut­går från den kun­skaps­ni­vå och risk­med­ve­ten­het som befolkningen i stort lig­ger på. Men det är ock­så vik­tigt att va­ra tyd­lig med att det in­te finns nå­gon ga­ran­ti att hjäl­pen kom­mer ef­ter 72 tim­mar, sä­ger Christi­na An­ders­son på MSB. Hur vet man när man är för­be­redd på en sam­hälls­kris?

– Det finns ing­en fär­dig mall för det ut­an jag tror att al­la mås­te ut­gå från sitt eget hus­håll och si­na eg­na be­hov. Har man till ex­em­pel an­hö­ri­ga som är i be­hov av dag­lig me­di­ci­ne­ring be­hö­ver man re­so­ne­ra i de ba­nor­na. Har man hus­djur be­hö­ver man tän­ka på att de ock­så kom­mer att be­hö­va mat och vat­ten.

VÄR­ME. En klas­sisk fo­to­gen­lam­pa kan ge vär­me vid ett vär­me­av­brott, för­kla­rar Lennart Rydén från Ci­vil­för­svars­för­bun­det. På in­ter­net finns hem­si­dor med fler tips på hur man kla­rar sig vid en kris. Ett ex­em­pel är din­sä­ker­het.se.

Bild: JARI VÄLITALO

ex­em­pel är din­sä­ker­het.se.

IN­FOR­MA­TION. Un­der ett läng­re elav­brott när till ex­em­pel in­ter­net in­te kan an­vän­das som in­for­ma­tions­käl­la är en bat­te­ri­dri­ven ra­dio myc­ket an­vänd­bar, för­kla­rar Ann Wall­ne­dal.

DRYCK. Vid vat­ten­av­brott kan kom­mu­nen stäl­la ut vat­ten­tan­kar på be­stäm­da plat­ser där in­vå­nar­na kan fyl­la si­na kärl.

FÖDA. Kon­ser­ver och tri­angakök är ex­em­pel på sa­ker som kan stop­pa i krislå­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.