Po­lis­för­bun­det: Vi mås­te bli fler

Hallands Nyheter - - Nyheter - DA­NI­EL PAULSSON 010-471 51 50 dp@hn.se

Två fem­te­de­lar av med­lem­mar­na i Po­lis­för­bun­det an­ser att det be­hövs fler po­li­ser in­om ut­red­nings­verk­sam­he­ten.

I Po­lis­för­bun­dets un­der­sök­ning, som ut­förts av Novus Opi­ni­on, har po­li­ser­na själ­va fått sva­ra på frå­gor om vad som be­hö­ver för­bätt­ras i verk­sam­he­ten för att fler brott ska kun­na kla­ras upp.

39 pro­cent an­ser att det är brist på per­so­nal i ut­red­nings­verk­sam­he­ten, och 23 pro­cent sä­ger att or­ga­ni­sa­tions­för­änd­ring­en gör att in­te fler brott kla­ras upp. En mind­re del, 13 pro­cent, an­ser att det är brist på per­so­nal i den in­gri­pan­de verk­sam­he­ten.

– Vi är för få för de ar­bets­upp­gif­ter vi har, sä­ger Kat­ha­ri­na von Sydow på Po­lis­för­bun­det i Väst.

Hon sä­ger att det är främst låg­pri­o­ri­te­ra­de brott som det sak­nas till­räck­ligt med per­so­nal för att ut­re­da.

– Det drab­bar van­li­ga män­ni­skor väl­digt hårt, och det är en stor fru­stra­tion hos mi­na kol­le­ger att man in­te hin­ner med allt man vill göra, sä­ger Kat­ha­ri­na von Sydow.

Bild: JO­HAN NILS­SON/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.