Fak­ta: Kla­ra dig själv i 72 tim­mar

Hallands Nyheter - - Nyheter -

MSB:S re­kom­men­da­tion är att al­la som kan ska kla­ra för­sörj­ning­en av mat, vat­ten, vär­me och in­for­ma­tion i minst 72 tim­mar vid till ex­em­pel ett lång­va­rigt strö­mav­brott el­ler nå­gon an­nan form av sam­hälls­kris.

Vid sto­ra olyc­kor och kri­ser är 113 13 sam­häl­lets in­for­ma­tions­num­mer som man kan ringa till dyg­net runt.

Näs­tan åt­ta av tio per­so­ner bo­sat­ta i Sve­ri­ge tyc­ker att det är vik­tigt med frå­gor som rör den eg­na och an­hö­ri­gas sä­ker­het och häl­sa in­för sam­hälls­kri­ser. 40 pro­cent vet dock in­te hur man kan­för­be­re­da sig in­för en sam­hälls­kris.

Ett sätt att för­be­re­da sig är att pac­ka en krislå­da som till ex­em­pel kan in­ne­hål­la: Vat­ten­dun­kar Mat som kla­rar rumstem­pe­ra­tur Cam­ping­kök med bräns­le Al­ter­na­tiv vär­me­käl­la, om möj­ligt Fick­lam­pa med ex­tra bat­te­ri­er Ste­a­rin­ljus, vär­me­ljus och tänd­stic­kor Ra­dio med bat­te­ri/vev­ra­dio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.