Fem frå­gor till Alex­an­dra Ru­a­ne Mat­son

Hallands Nyheter - - Nyheter -

... som ger ut en bok över hal­länds­ka kafé­er till­sam­mans med fo­to­gra­fen och del­tids­var­ber­ga­ren Bill Ma­son.

* Kan du be­skri­va boken? – Det är den per­fek­ta gui­den till Hal­land, Hal­lands bästa kafé­er och dess na­tur för oss som gil­lar mat. Det är en bra bo­ka att ha i bi­len till som­ma­ren. Man vill åka och fi­ka och vet in­te var, då kan man an­vän­da boken.

* Hur har ni valt ut kafé­er och re­cept? – Jag är själv hallän­ning och jag har frå­gat vän­ner och be­kan­ta. Vi har även an­vänt White gui­de. – Vi har frå­gat kafé­er­na vad de är mest stol­ta över. Vi har re­cept på allt möj­ligt i boken. Det är bröd, fral­lor, gans­ka så svå­ra tår­tor och bul­lar och små­ka­kor. Och re­cept på hur man gör en riktigt god räk­mac­ka.

* Hur mår den hal­länds­ka kafékul­tu­ren? – Bra! Kom­bi­na­tio­nen av ak­ti­vi­te­ter, na­tu­ren och land­ska­pet är spe­ci­ell. Folk bor­de åka runt mer! Man bor­de ta bi­len till kust­stäl­le­na som Sö­der­pi­ren i Halm­stad där vi satt och åt räk­mac­ka och drack vin. Men man kan ock­så åka till får­farm i Tvåå­ker * – Jag bor i Vall­da och är en ost­hand­lartjej i fem­te ge­ne­ra­tio­nen. Min fa­milj, Erics­son, har länge haft ost­bu­tik i Sto­ra saluhallen i Gö­te­borg. Idag dri­ver jag en ost- och vin­prov­nings­fir­ma. Jag kom­mer hem till kun­der och hål­ler vin­prov­ning­ar främst.

* Vad hän­der vid bok­släp­pet på Äsk­hults by på sön­dag? – Det kom­mer att bju­das på mer än sju sor­ters ka­kor. Någ­ra av kafé­er­na i boken kom­mer dit och en mas­sa fi­kaäls­kan­de kun­der hop­pas vi.

MA­RIA HJULSTRÖM

och åka på lamm­sa­fa­ri. – Det är även ett bra fö­re­ta­gar­land­skap. Vi har träf­fat många ro­li­ga män­ni­skor som de­lar med sig av si­na dröm­mar och hur de har lyc­kats i boken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.