”Fan­tas­tisk ut­veck­ling”

Hallands Nyheter - - Nyheter - MÅR­TEN SAMU­EL­SON

Ce­ci­lia Gi­ert­ta, vd för bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Sve­ri­ges Bryg­ge­ri­er, gläds över ut­veck­ling­en med allt fler små­bryg­ge­ri­er. – De sto­ra och små sti­mu­le­rar varand­ra, sä­ger hon.

Sve­ri­ges Bryg­ge­ri­er bil­da­des 1885 (het­te då Svens­ka Bryg­ga­re­för­e­ning­en) och är lan­dets älds­ta bransch­för­e­ning. Den ar­be­tar för bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för bryg­ge­ri­er­nas dryc­ker på den svens­ka mark­na­den.

UN­DER SE­NA­RE DE­LEN av 1800-ta­let fanns över 500 bryg­ge­ri­er i Sve­ri­ge, men i bör­jan av 1990-ta­let var det ne­re i drygt tju­go. Nu bör­jar man raskt när­ma sig 300.

Är ba­ra de sto­ra bryg­ge­ri­er­na med i för­e­ning­en?.

– Nej, vi har både sto­ra och små med­lem­mar, för­kla­rar Ce­ci­lia Gi­ert­ta.

När bör­ja­de mi­kro­bryg­ge­ri­er­na dy­ka upp igen?

– Det är ju en trend i he­la värl­den egent­li­gen och bör­ja­de i USA för tio–tolv år se­dan. Jag tror att vi i Sve­ri­ge var väl­digt snab­ba att ha­ka på. Det har in­te va­rit li­ka ex­plo­sions­ar­tat i vå­ra grann­län­der.

Är det bra el­ler då­ligt att det star­tar så många små bryg­ge­ri­er?

– Det är en fan­tas­tisk ut­veck­ling och jag tror att det en­bart är av go­do för det har ska­pat ett stort in­tres­se för öl. An­nars ha­de vi in­te haft al­la nya sma­ker. Jag tror att de sto­ra och små bryg­ge­ri­er­na sti­mu­le­rar varand­ra och det tyc­ker jag är väl­digt bra.

– Om man tit­tar på svens­kens kon­sum­tion så har vi in­te ökat den spe­ci­ellt myc­ket. Dä­re­mot änd­rat vårt be­te­en­de från att kö­pa en stor stark och su­pa sig full till att sma­ka på oli­ka öl till oli­ka maträt­ter. Det ökan­de in­tres­set för lo­kal­pro­du­ce­rad mat har gjort att det bli­vit en po­si­tiv spi­ral. Smak­in­tres­set är li­te be­ro­en­de på var man be­fin­ner sig i lan­det. Där du bor har man kans­ke öl som pas­sar till lax, det för­knip­par man ju myc­ket med Fal­ken­berg och Halm­stad.

Vad sä­ger bryg­ge­rijät­tar­na om den öka­de kon­kur­ren­sen?

– Det är det som är så häf­tigt att de sto­ra väl­kom­nar de små just för att man har den här kors­be­frukt­ning­en av mark­na­den. Man ska­par ett ge­men­samt in­tres­se.

Finns det ing­en gräns för hur många bryg­ge­ri­er vi kan ha?

– Det finns det sä­kert men den tror jag in­te vi når än på ett tag.

NÖJD. Ce­ci­lia Gi­ert­ta, vd för Sve­ri­ges Bryg­ge­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.