Bak­grund:

Ar­bets­mil­jön på Fa­bo ut­reds

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* I slu­tet av maj pre­sen­te­rar fö­re­tags­häl­so­vår­den re­sul­ta­tet av sin ar­bets­mil­jö­un­der­sök­ning av den uppmärksammade si­tu­a­tio­nen in­om ad­mi­nist­ra­tio­nen på Fa­bo.

* – Svårt att sä­ga hur folk mår nu, för det har va­rit myc­ket an­nat med fram­förallt flyt­ten till nya lo­ka­ler. Jag får av­vak­ta un­der­sök­ning­ens re­sul­tat och för­slag till åt­gär­der, sä­ger skydds­om­bu­det Ul­ri­ka Ec­ker­sand.

* Anet­te Ivarsson, sty­rel­se­ord­fö­ran­de, de­lar nu­va­ran­de vd:s upp­fatt­ning om att om­or­ga­ni­sa­tio­nen för­kla­rar tur­bu­len­sen:

* – Om­or­ga­ni­sa­tio­nen är nöd­vän­dig för att vi ska kla­ra den press vi har på oss, att byg­ga bo­stä­der i en hög takt. Det­ta sker ock­så i ett ske­de när vi har sto­ra pen­sions­av­gång­ar och nya med­ar­be­ta­re till­trä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.