Ama­deus har bli­vit med bar

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TOBIAS SVENS­SON tobias.svens­son@hn.se

I slu­tet av april ploc­ka­des skyl­ten till Glenn Sport­bar på St­or­ga­tan ner och er­sat­tes med en ny, Ama­deus Bar. Den nya äga­ren är ett väl­be­kant an­sik­te i Fal­ken­berg.

– Det är li­te av en barn­doms­dröm att ha en egen pub, sä­ger Ama­deus Nils­son.

Trots att han växte upp i Bol­le­bygd är han ett väl­känt an­sik­te i stan. Här om året ut­sågs han till årets unga fö­re­ta­ga­re av Fö­re­ta­gar­na Fal­ken­berg. Re­dan som 22-åring tog han över Sta­toil­mac­ken på Halm­stad­vä­gen. Nu har han hun­nit fyl­la 27 och dri­ver yt­ter­li­ga­re en mack in­om den ked­ja som nu­me­ra he­ter Cir­c­le K. Ef­tersom den nya mac­ken lig­ger i Jön­kö­ping har Ama­deus Nils­son spen­de­rat stör­re de­len av det se­nas­te året i Små­land.

– För att ska­pa lön­sam­het krävs det att man är på plats. Dels för att coacha och ut­bil­da per­so­nal, dels för att nät­ver­ka och lä­ra kän­na si­na gäs­ter, sä­ger Ama­deus Nils­son.

MEN HAN LÄNG­TA­DE hem till Fal­ken­berg. När han satt och scrol­la­de ige­nom Bloc­ke­tan­non­ser upp­täck­te han att Glenn Sport­bar på St­or­ga­tan låg ute till för­sälj­ning.

– Jag har all­tid gil­lat det här stäl­let. Att man kan sit­ta här i jeans och t-shirt ut­an att kän­na sig mal­pla­ce­rad och kö­pa bra mat till ett schysst pris, sä­ger han.

Han tog över och sista fre­da­gen i april pre­miär­öpp­na­des Ama­deus Bar. Det mesta är sig likt från Glenn-ti­den, både vad gäl­ler in-

”Jag har all­tid gil­lat det här stäl­let. Att man kan sit­ta här i jeans och t-shirt ut­an att kän­na sig mal­pla­ce­rad och kö­pa bra mat till ett schysst pris”

AMA­DEUS NILS­SON äga­re Ama­deus Bar

red­ning och per­so­nal. Att brö­der­na Li­nus och Robin Ska­ger­fält skul­le job­ba kvar i pu­ben var fak­tiskt en för­ut­sätt­ning för att Ama­deus skul­le ta över stäl­let.

– Li­nus är en grym kock som har myc­ket idéer. Han har va­rit li­te bak­bun­den av Glenns kon­cept, så är det ju när man är fran­chi­se. Men nu kom­mer han att kun­na ta ut sväng­ar­na mer.

ÄVEN OM SKYL­TEN på fa­sa­den in­te läng­re be­skri­ver pu­ben som en ”sport­bar” för­säk­rar Ama­deus att det fort­fa­ran­de kom­mer att vi­sas li­ga­fot­boll med me­ra på stor­bilds­skär­mar­na.

– Men jag vill att även de som in­te gil­lar sport ska kän­na sig väl­kom­na, sä­ger han. Vad har du för am­bi­tio­ner med pu­ben?

– Det är li­te som när jag tog över mac­ken för fem år se­dan, må­let att vi ska bli den trev­li­gas­te pu­ben i stan.

Kom­mer du att job­ba här själv?

– Ab­so­lut, när det är som mest att göra, det vill sä­ga på hel­ger­na. I vec­kor­na kom­mer jag job­ba på mac­ken i Jön­kö­ping och ibland på Halm­stad­vä­gen.

Nu har du två ben­sin­mac­kar och en pub. Ett li­tet im­pe­ri­um. Vad har du ögo­nen på här­näst?

– Mitt fo­kus lig­ger in­te på an­ta­let en­he­ter ut­an på att var­je verk­sam­het fun­ge­rar bra. Men visst har jag en hung­er och vill ha fler an­ställ­da he­la ti­den. Det är väl­digt ro­ligt att job­ba till­sam­mans med män­ni­skor och se hur de ut­veck­las, sä­ger Ama­deus Nils­son.

BARN­DOMS­DRÖM. Ama­deus Nils­son har all­tid ve­lat ha en egen pub. Nu har det

Bild: OLA FOLKESSON

bli­vit verk­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.