Ve­te­ran­dag hop­pas bli suc­cé i re­pris

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LOT­TA OLS­SON lot­ta.ols­son@hn.se

”Det var en van­sin­nig suc­cé. Vi blev ju helt över­ho­pa­de med folk”

KARIN KARLS­SON ord­fö­ran­de Älv­se­reds by­a­lag

För­ra året an­ord­na­de Älv­se­reds by­a­lag en ve­te­ran­dag. Det blev en upp­slut­ning som ar­ran­gö­rer­na ald­rig kun­nat dröm­ma om. Nu hop­pas de på en åter­kom­mand suc­cé.

– All­ting ska in­te va­ra in­ne i in­nersta­den el­ler ne­re vid stran­den. Vi mås­te ha li­te som rin­ner över till oss ock­så. Och nå­gon mås­te ju sät­ta fart på sa­ker, det var där­för vi rev igång det här för­ra året med bul­ler och bång, sä­ger Karin Karls­son, ord­fö­ran­de i or­tens by­a­lag.

BY­A­LA­GET KNÖT TILL sig ett par and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner som har mo­tor­for­don i fo­kus. Lo­ka­la Ri­ver Red Hill­bil­lys, Älv­se­red Mop­pers och Kinds mo­tor­ve­te­ra­ner är ock­så med och or­ga­ni­se­rar. För­ra året re­sul­te­ra­de det i en hel­dag där allt från mo­pe­der till mo­to­rer och ame­ri­kans­ka bi­lar ställ­des ut på par­ke­ring­en fram­för Älv­se­reds cen­ter.

– Det var en van­sin­nig suc­cé. Vi blev ju helt över­ho­pa­de med folk. Så vi sa det att vi pro­var ett år till och ser om det blir li­ka ro­ligt igen, sä­ger Karin Karls­son.

På lör­dag blir det bakluckeloppis, mat, öl, kaf­fe och fi­ka. Och så en ut­ställ­ning med al­la möj­li­ga ve­te­ran­for­don. Den all­ra fi­nas­te bi­len och trak­torn ska rös­tas fram av be­sö­kar­na och få pris. Se­dan fort­sät­ter det med fest och li­ve­band på kväl­len. Att da­gen kret­sar kring no­stal­gis­ka bi­lar känns na­tur­ligt med tan­ke på vil­ka ar­ran­gö­rer­na är.

– JA, DET är ju bra myc­ket ro­li­ga­re än fri­mär­ken, tyc­ker jag ialla­fall. Det är fi­na bi­lar, det är ro­ligt att träf­fas och se någon­ting an­nat. Och ha någon­ting att pra­ta om, här i sko­gen hän­der det in­te så myc­ket an­nars, sä­ger Karin Karls­son.

Bild: GÖS­TA LAGBERG

VÄLPOLERAD. Fint håll­na trak­to­rer stod på rad och vi­sa­de upp sig på Ve­te­ran­da­gen 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.