Po­li­sen: Män­nen för­svann på två hjul

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

Po­li­sen är för­te­gen om ut­red­ning­en kring kup­pen mot Klock­mas­ter. Men nå­gon kopp­ling till lik­nan­de dåd i Västsve­ri­ge ser ut­re­dar­na i dags­lä­get in­te.

Den över­vak­nings­film som finns från mån­dags­nat­tens dra­ma­tis­ka in­brott vi­sar hur två mål­med­vet­na per­so­ner di­rekt tar sik­te på bu­ti­kens dyr­gri­par. Med mo­tor­cy­kel­hjäl­mar på hu­vu­de­na läm­nar de in­te myc­ket till po­li­sens ut­re­da­re att job­ba med.

– Jag tän­ker he­la ti­den att det mås­te ha va­rit nå­gon här och re­kat. Jag har tit­tat li­te på fil­mer från nå­gon vec­ka till­ba­ka men det är svårt att kom­ma ihåg, sä­ger bu­tiksä­ga­ren Karin Si­van­der.

LI­VET BÖR­JAR SÅ sak­te­li­ga åter­gå till det nor­ma­la, berättar hon. Nya kloc­kor har bör­jat an­län­da till bu­ti­ken som ef­ter kup­pen för­lo­ra­de 160 kloc­kor sam­man­lagt vär­da runt 400 000 kro­nor. Näs­ta vec­ka kom­mer nya mont­rar som ska er­sät­ta de­lar av den inredning som slogs sön­der sam­ma natt.

– I dag har vi haft ”in­brotts­rea” och sålt kloc­kor som ska­da­des el­ler re­pa­des. Det är för att få hem peng­ar­na li­te, se­dan får för­säk­rings­bo­la­get er­sät­ta det som in­te säljs, sä­ger Karin Si­van­der.

PO­LI­SEN MED­DE­LAR ATT över­vak­nings­fil­men är av så då­lig kva­li­tet att ut­re­dar­na i dags­lä­get in­te ser nå­gon me­ning i att göra bil­der­na of­fent­li­ga. I ett mejl re­do­gör dock för­un­der­sök­nings­le­da­re Hå­kan Rolfs­gård helt kort för de ny upp­gif­ter som han hit­tills valt att släp­pa. Dels tror sig po­li­sen ve­ta att gär­nings­män­nen läm­na­de Ny­ga­tan på mo­ped el­ler crosscy­kel. Even­tu­el­la iakt­ta­gel­ser från av det sla­get, vid om­kring tre­ti­den på mån­dags­mor­go­nen, tor­de där­med va­ra av in­tres­se. Dels är det nu klar­lagt att bi­len som an­vän­des för att ram­ma en­trén till bu­ti­ken ha­de stu­lits ”i Fal­ken­berg i när­tid”.

Po­li­sen har väd­jat om all­män­he­tens hjälp att re­da ut två märk­li­ga om­stän­dig­he­ter. Dels ef­ter­frå­ga­de po­li­sen upp­lys­ning­ar om den park­bänk som tju­var­na ska ha an­vänt som mur­bräc­ka mel­lan bi­len och bu­ti­kens en­tré.

DELS SÖK­TE PO­LI­SEN in­for­ma­tion om den bil som par­ke­rats slar­vigt på Ny­ga­tan nå­gon gång un­der lör­da­gen. Den vi­sa­de sig va­ra stu­len och frak­ta­des bort från plat­sen av po­li­sen dyg­net in­nan tju­var­na slog till mot bu­ti­ken.

Bild: OLA FOLKESSON

UPP­MUNTRAN. Da­gar­na ef­ter kup­pen har in­te ba­ra va­rit be­drö­vel­se för Karin Si­van­der. Be­sök och häls­ning­ar från så­väl kän­da som okän­da fal­ken­ber­ga­re har dug­gat tätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.