Van­ligt att ad­vo­ka­ter ho­tas

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Lars Bran­del är in­te en­sam om att bli­vit ho­tad. Var tred­je ad­vo­kat rap­por­te­rar att de bli­vit ut­sat­ta för nå­gon form av hot. – Det är alar­me­ran­de, sä­ger An­ne Ram­berg, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re på Sve­ri­ges ad­vo­kat­sam­fund.

HN be­rät­ta­de ny­li­gen om ad­vo­ka­ten Lars Bran­del som blev pi­stol­ho­tad ut­an­för sitt hem på Nä­set. Tre män står nu åta­la­de för grovt för­sök till rån.

Det är in­te förs­ta gång­en som Lars Bran­del bli­vit at­tac­ke­rad. En upp­re­tad man ska ha drämt ett till­hyg­ge, lik­nan­de ett an­ka­re, ge­nom Lars Bran­dels mo­tor­huv för någ­ra år se­dan.

HAN ÄR IN­TE en­sam bland Sve­ri­ges ad­vo­ka­ter om att ut­sät­tas för hot vi­sar det sig. Sve­ri­ges ad­vo­kat­sam­fund gjor­de en un­der­sök­ning för någ­ra år se­dan. Den gav en tyd­lig sig­nal:

– Var tred­je per­son i ad­vo­kat­kå­ren ha­de bli­vit ho­tad och bland ju­ris­ter var det än­nu fler, varan­nan upp­gav att de bli­vit ho­tad, sä­ger An­ne Ram­berg.

Hon upp­ger att det är väl­digt van­ligt i fa­mil­je­mål och att även många kon­kurs­för­val­ta­re drab­bas av det.

I fa­mil­je- och bo­del­nings­mål blir of­ta mot­par­ten upp­re­tad. Men även mål­sä­gan­den och brottsof­fer kan re­a­ge­ra starkt, me­nar An­ne Ram­berg.

– Det kan va­ra allt från di­sci­pli­nä­ren­den till döds­hot. Jag har själv fått brev hem och med­de­lan­den fäst på bil­ru­tan, sä­ger hon.

EN NY STOR ut­red­ning är på gång och då får Sve­ri­ges ad­vo­kat­sam­fund än mer färs­ka siff­ror.

– Ris­ken är att det ser vär­re ut. Det har med in­ter­net att göra, of­ta är det ano­ny­ma hot som är hopp­lö­sa att spå­ra, sä­ger hon. Hur han­te­rar ni det här pro­ble­met?

– Först och främst är vi an­ge­läg­na om att man po­li­san­mä­ler al­la hot, det är otro­ligt vik­tigt.

– Se­dan gäl­ler det att ha ett stöd som man kan pra­ta med, många ring­er hit och pra­tar, sä­ger hon.

Lars Bran­del sä­ger själv att han in­te på­ver­ka­des nämn­värt av pi­stol­ho­tet. Men många har job­bi­ga­re att han­te­ra ho­ten.

– Det ökar ju stres­sen och det på­ver­kar al­la män­ni­skor. Stress­re­la­te­ra­de sjuk­do­mar har bli­vit allt för van­li­ga, sä­ger An­ne Ram­berg. Hur re­a­ge­rar du själv på ho­ten?

– Det är vik­tigt att in­te ge vi­ka för det. Då skul­le de on­da kraf­ter­na vin­na.

Bild: RO­GER LARS­SON

HO­TAD. Lars Bran­del har ska­kat av sig ho­tet när tre män vän­ta­de på ho­nom ut­an­för hans vil­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.