Miss­tänkt häk­tad för miss­han­deln

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Den 21-åri­ge man som miss­tänks för miss­han­deln vid Mc­do­nalds i Fal­ken­berg den 3 maj häk­ta­des på fre­da­gen. Dom­sto­len an­såg att det fanns till­räck­li­ga be­vis för att hål­la ho­nom fri­hets­be­rö­vad i vän­tan på åtal. Häkt­nings­ti­den lö­per nu i en förs­ta om­gång till 26 maj.

En an­ställd på Mc­do­nalds ha­de no­te­rat att nå­gon knac­ka­de på ru­tan, när re­stau­rang­en var stängd. När den an­ställ­de öpp­na­de fick han ef­ter en kort ord­väx­ling ta emot ett an­tal slag i an­sik­tet, möj­li­gen med knog­järn el­ler till­hyg­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.