Grö­dor i pa­us­lä­ge ef­ter is­kal­la vå­ren

”Ing­en kris – men vi ber till gu­dar­na om vac­kert vä­der”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Den så kal­la­de vå­ren har satt käp­par i hju­let för od­la­re av frukt, grönt och blom­mor. Ky­lan har för­satt allt i pa­us­lä­ge. Men nå­gon kris är det in­te tal om, en­ligt ex­per­ter­na. Kom­mer ba­ra vär­men blir det en rik­tig ketchu­pef­fekt.

Mi­nus­gra­der och snö­fall långt in i maj kan ge den mest ru­ti­ne­ra­de od­la­re hu­vud­värk. Od­la­re av den käns­li­ga spar­ri­sen har re­dan sett den förs­ta skör­den gå för­lo­rad och äp­pelod­la­re riskerar ock­så följd­verk­ning­ar.

– Äp­pel­blom är ex­tremt käns­lig och en knopp kan bli ska­dad om det är riktigt kallt. Det finns ab­so­lut en risk för att man in­te får högs­ta kva­li­tet på skör­den, sä­ger Lars Wall Pers­son, vd i Syd­grönt som ägs av ett 60-tal od­la­re.

Men över­lag in­ne­bär ky­lan mest att till­väx­ten bli­vit för­dröjt med upp till ett par vec­kor. Plan­tor­na in­vän­tar nor­ma­la tem­pe­ra­tu­rer un­der täck­du­kar och i växt­hus.

– Det blir en dy­ra­re pro­duk­tion och det är be­kym­mer­samt för od­lar­nas eko­no­mi, sä­ger Kjell Ivarsson, chef för LRF Växt­od­ling.

Det är li­te ner­vöst, till­står Nils Palm­gren, vd i Mäs­ter Grön med ett 50-tal an­slut­na träd­gårds­fö­re­tag: – Nor­malt bör­jar vi säl­ja pe­lar­gon, pe­tu­nia och and­ra som­mar­väx­ter i söd­ra Sve­ri­ge från vec­ka 17 och där­ef­ter vi­da­re norrut, men nu säl­jer vi på halv­fart. Man får för­sö­ka be­hål­la pro­duk­ter­na i växt­hu­sen och däm­pa till­väx­ten ge­nom att sän­ka tem­pe­ra­tu­ren. Där står väx­ter­na och putt­rar på i vän­tan på att han­deln ska kom­ma igång.

Än­nu är det för ti­digt att ta­la i ter­mer av kris, fort­sät­ter Nils Palm­gren.

– Vi har sto­ra för­hopp­ning­ar på de kom­man­de lång­hel­ger­na och ber till gu­dar­na om vac­kert vä­der, så att folk vill plan­te­ra och göra fint i si­na träd­går­dar.

Lars Wall Pers­son, fö­re­trä­da­re för frukt- och grön­saksod­la­re, är in­ne på sam­ma lin­je.

–Den vec­ka man för­lo­rar på vå­ren får man in­te igen. Men det har hänt förr och det är ing­en ka­ta­strof. Kon­su­men­ter­na får vän­ta på svens­ka pri­mö­rer li­te läng­re än van­ligt, men det finns ing­en an­led­ning att va­ra oro­lig. Får vi ett vä­derom­slag nu går det enormt fort. Väx­ter­na är för­be­red­da för att dra på så fort för­ut­sätt­ning­ar­na finns.

Med and­ra ord: Dep­pa in­te. Det blir san­no­likt färsk­po­ta­tis och jord­gub­bar till mid­som­mar.

An­na Le­na Wall­ström/tt

FOTO: MI­CHAEL PROBST/ARKIV

Spar­ri­sen har haft det tufft den­na ky­li­ga vår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.