Mi­nis­ter: Lag om smyg­fo­to kan ses över

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Att fo­ta un­der en kvin­nas kjol är sex­u­ellt ofre­dan­de. Det står klart ef­ter går­da­gens dom i Högs­ta dom­sto­len.

Men dom­sto­len väd­jar till po­li­ti­ker­na att göra la­gen tyd­li­ga­re – nå­got som ju­sti­ti­e­mi­nis­tern öpp­nar för.

Den döm­de man­nen stop­pa­de in en mo­bil och fo­ta­de un­der kjo­len på en kvinna som stod i en rull­trap­pa i tun­nel­ba­nan i Stock­holm.

– Det är så rätt att han blir dömd. Jag har in­te haft nå­got hopp om det ti­di­ga­re, sä­ger kvin­nan till TV4 Ny­he­ter­na.

Kvin­nan var in­te med­ve­ten om vad som på­gick, ut­an upp­märk­sam­ma­des på smyg­fo­to­gra­fe­ring­en i ef­ter­hand av en kom­pis.

– Det är helt sjukt att han tar sig den fri­he­ten och tror att det är okej att göra så, sä­ger kvin­nan.

Man­nen åta­la­des för sex­u­ellt ofre­dan­de, men fri­a­des i tings­rät­ten och hov­rät­ten, som mo­ti­ve­ra­de do­men med att kvin­nans sex­u­el­la in­tegri­tet in­te ha­de kränkts ef­tersom hon in­te var med­ve­ten om att man­nen fo­to­gra­fe­ra­de.

För­ra ju­sti­ti­e­mi­nis­tern Be­a­trice Ask (M) sä­ger till TT att det är ”väl­digt po­si- tivt” att det blev en fäl­lan­de dom. Hon upp­ger att en riks­dags­ma­jo­ri­tet för ett par må­na­der se­dan upp­ma­na­de re­ge­ring­en att se över la­gen.

Även nu­va­ran­de mi­nis­ter på pos­ten, Mor­gan Jo­hans­son (S), väl­kom­nar do­men:

–Vi har fått klart att om man be­ter sig på det här sät­tet som han gjor­de, då är det kri­mi­nellt helt en­kelt.

I do­men upp­ger Högs­ta dom­sto­len att om fo­to­gra­fe­ring­en skett på nå­got läng­re av­stånd så ha­de det in­te va­rit brotts­ligt, en­ligt nu­va­ran­de lag, och att det där­för kan fin­nas an­led­ning för riks­da­gen att se över la­gen.

– Vi får först ana­ly­se­ra do­men, men jag är be­redd att tit­ta över lag­stift­ning­en igen, sä­ger Jo­hans­son. Mar­tin Han­berg/tt

Pe­ter Wall­berg/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.