Två svens­ka män terror­döm­da

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■BROTT. Två svens­kar har dömts till fäng­el­se i Gre­kland för med­lem­skap i ter­ror­or­ga­ni­sa­tion och för in­ne­hav av krigs­ma­te­ri­el, rap­por­te­rar P4 Gö­te­borg. Män­nen döms till max­straf­fet 15 års fäng­el­se.

Det var i ja­nu­a­ri 2016 som män­nen greps på en buss nä­ra den tur­kis­ka grän­sen. I de­ras pack­ning hit­ta­des kni­var, peng­ar av oli­ka va­lu­tor och mi­li­tär­klä­der. Den gre­kis­ka po­li­sen miss­tänk­te att män­nen skul­le ta sig till Sy­ri­en för att an­slu­ta till terrorgrup­pen IS.

Do­men ska över­kla­gas, en­ligt de­ras ad­vo­kat. (TT)

FOTO: SAKIS MITROLIDIS/ARKIV

Po­lis för bort en av de nu terror­döm­da svens­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.