Af­fä­ren som ska­kar USA

Här är frå­gor­na och sva­ren om Fbi-che­fen, Trump och Ryss­lands­ut­red­ning­en

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

I tis­dags spar­ka­de USA:S pre­si­dent Do­nald Trump che­fen för FBI, Ja­mes Co­mey.

Se­dan dess har de­bat­ten i USA hand­lat myc­ket om vil­ken roll FBI:S ut­red­ning av Ryss­lands in­bland­ning i pre­si­dent­va­let haft för pre­si­den­tens be­slut.

Re­la­tio­nen mel­lan Ryss­land och Trumps pre­si­dent­kam­panj är en cen­tral fråga i ut­red­ning­en. Do­nald Trump häv­dar att av­ske­dan­det in­te har med ut­red­ning­en att göra. Hur bör­ja­de ut­red­ning­ar­na om rysk in­bland­ning?

Den ti­di­ga­re pre­si­den­ten Ba­rack Oba­ma be­ord­ra­de USA:S un­der­rät­tel­se­tjänst att ut­re­da miss­tan­kar om att Ryss­land för­sök­te på­ver­ka pre­si­dent­va­let. Bak­grun­den var ett da­ta­in­trång hos De­mo­kra­ter­nas högs­ta par­ti­or­gan (De­mocra­tic Na­tio­nal Com­mit­tee) i ju­li 2016 och läck­ta mejl från Hil­la­ry Clin­tons kam­panj­le­da­re må­na­den fö­re va­let i no­vem­ber. Oba­ma vil­le ha en rap­port in­nan han läm­na­de Vi­ta hu­set i ja­nu­a­ri 2017. Vad kom myn­dig­he­ter­na fram till?

Un­der­rät­tel­se­tjäns­ten CIA, den fe­de­ra­la po­li­sen FBI och un­der­rät­tel­se­or­ga­net NSA re­do­vi­sa­de att pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin be­ord­rat en kam­panj för att dels för­sva­ga för­tro­en­det för val­sy­ste­met, dels på­ver­ka val­re­sul­ta­tet. In­for­ma­tion stals, män­ni­skor be­ta­la­des för att skri­va i so­ci­a­la me­di­er och för­sök att få opi­ni­o­nen att svänga un­der­stöd­des. Allt det­ta har Ryss­land för­ne­kat. Vad har Trump sagt om upp­gif­ter­na?

Trump har in­te va­rit helt tyd­lig. Han har av­fär­dat rap­por­ter­na om att Ryss­land skul­le ha gjort det­ta å hans väg­nar. Men har ock­så sagt om da­ta­in­trång­en att han ”tror det var Ryss­land”, men att det ”kan ha va­rit and­ra ock­så”.

Hur många ut­red­ning­ar på­går om Ryss­lands in­bland­ning i va­let?

Kom­mit­té­er i re­pre­sen­tant­hu­set och i se­na­ten, men även ju­sti­tie­de­par­te­men­tet och FBI, ut­re­der fort­fa­ran­de frå­gan. Vis­sa de­mo­kra­ter och Trump-kritiker vill även se en obe­ro­en­de ut­red­ning.

Finns det nå­got som pe­kar på kon­tak­ter mel­lan Trumps med­ar­be­ta­re och Ryss­land fö­re, un­der el­ler ef­ter va­let?

Mi­chael Flynn fick spar­ken som na­tio­nell sä­ker­hets­råd­gi­va­re i feb­ru­a­ri. Vi­ta hu­set sä­ger att han ljög för vice­pre­si­dent Mi­ke Pence om si­na kon­tak­ter med den rys­ke am­bas­sa­dö­ren Sergej Kisljak.

Kom­mer Fbi-ut­red­ning­en att fort­sät­ta nu när Co­mey fått spar­ken?

FBI:S till­för­ord­na­de chef Andrew Mc­ca­be har in­för re­pre­sen­tant­hu­sets un­der­rät­tel­seut­skott sagt att av­ske­dan­det av Co­mey in­te kom­mer att på­ver­ka ut­red­ning­en.

Han har ock­så sagt att ut­skot­tet kom­mer att in­for­me­ras om Vi­ta hu­set för­sö­ker läg­ga sig i ut­red­ning­en.

Ha­de Comeys av­ske­dan­de nå­got att göra med FBI:S på­gåen­de ut­red­ning?

Vi­ta hu­set sä­ger att an­led- ning­en till att Co­mey fick spar­ken var att han in­te gjor­de ett bra jobb. Hur Co­mey han­te­ra­de ut­red­ning­en kring Hil­la­ry Clin­tons mejl, bland an­nat hur han of­fent­lig­gjor­de be­slu­tet att läg­ga ned den, har nämnts spe­ci­fikt. Många de­mo­kra­ter och Trump­kri­ti­ker är tvek­sam­ma till den för­kla­ring­en och pe­kar på tid­punk­ten för av­ske­dan­det, som bland an­nat sam­man­fal­ler med ut­fråg­ning­ar i se­na­ten och re­pre­sen­tant­hu­set om Ryss­lands in­bland­ning i val­rö­rel­sen. Trump och hans stab till­ba­ka­vi­sar att av­ske­dan­det skul­le ha med Ryss­lands­ut­red­ning­en att göra. (Tt-reu­ters)

FOTO: AP/ARKIV

Den spar­ka­de Fbi-che­fen Ja­mes Co­mey och pre­si­dent Do­nald Trump.

Hu­vud­per­so­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.