Trump var­nar Co­mey

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Av­ske­dan­det av Fbi­che­fen Ja­mes Co­mey fort­sät­ter att ska­pa kon­vul­sio­ner i Washing­ton. Do­nald Trump var­nar Co­mey för att de­ras sam­tal kan ha spe­lats in.

”Ja­mes Co­mey bör hop­pas att det in­te finns någ­ra ’band’ med vå­ra sam­tal in­nan han bör­jar läc­ka till pres­sen!”, skri­ver pre­si­dent Do­nald Trump på Twit­ter.

Trump av­slö­ja­de i en in­ter­vju i går att han vid tre till­fäl­len ha­de frå­gat Co­mey om huruvi­da han själv var fö­re­mål för FBI:S ut­red­ning av miss­tänkt rysk in­bland­ning i val­rö­rel­sen. Han ska ha fått ne­kan­de svar.

Det fram­går in­te om Trump fak­tiskt spe­lat in sam­ta­len el­ler om han ba­ra för­sö­ker skräm­ma Co­mey till tyst­nad, skri­ver The New York Ti­mes. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.