Pa­les­tinsk ri­va­li­tet skug­gar da­gens lo­kal­val

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

När pa­les­ti­ni­er­na går och rös­tar i hel­gen är det ba­ra på den oc­ku­pe­ra­de Västbanken – in­te i Ga­za. Lo­kal­va­len överskug­gas av den ihål­lan­de ri­va­li­te­ten mel­lan Fa­tah och Ha­mas.

Va­len i de pa­les­tins­ka om­rå­de­na hålls säl­lan när de ska. Da­gens kom­mu­nal­val var tänkt att äga rum i hös­tas men sköts upp på grund av att de ri­va­li­se­ran­de rö­rel­ser­na Fa­tah och Ha­mas in­te kun­de kom­ma över­ens.

Sa­m­ar­bets­pro­ble­men har re­sul­te­rat i att hel­gens val – som gäl­ler om­kring 300 kom­mun­sty­ren – ba­ra hålls på den av Is­ra­el oc­ku­pe­ra­de Västbanken, som styrs av pre­si­dent Mahmud Ab­bas Fa­tah. Den isla­mis­tis­ka rö­rel­sen Ha­mas, som styr i Ga­za, boj­kot­tar va­let.

En helt själv­stän­dig pa­les­tinsk stat skul­le i te­o­rin ut­gö­ras av de bå­da om­rå­de­na, men de har in­te enats i ett val se­dan 2006.

Ef­tersom Ha­mas och Fa­tah in­te har ställts mot varand­ra i ett val se­dan dess ses skol­val i de pa­les­tins­ka om­rå­de­na som en vik­tig tem­pe­ra­tur­mä­ta­re på den all­män­na opi­ni­o­nen. För tred­je året i rad vann ny­li­gen en grupp knu­ten till Ha­mas va­let till stu­dentrå­det på uni­ver­si­te­tet i Bir­zeit på Västbanken.

– Det går emot my­ten om att Ha­mas för­lo­rar po­pu­la­ri­tet och sitt stöd från pa­les­ti­ni­er­na på Västbanken. Fak­tum är att det är Fa­tah som fort­satt ska­kas av sin kris och på­ver­kas ne­ga­tivt av bris­ter­na i le­gi­ti­mi­tet och i det po­li­tis­ka le­dar­ska­pet, sä­ger Alaa Tar­tir från den pa­les­tins­ka tan­kes­med­jan al-sha­ba­ka till al-ja­zi­ra.

Trots för­sök att mild­ra sin in­ter­na­tio­nel­la iso­le­ring be­trak­tas Ha­mas som en ter­ror­rö­rel­se av Is­ra­el och fle­ra väst­län­der. Ny­li­gen an­tog rö­rel­sen ett nytt po­li­tiskt do­ku­ment med en nå­got mju­ka­re håll­ning till Is­ra­el.

So­fia Eriks­son/tt

4,0 mil­jo­ner

FOTO: MAJDI MO­HAM­MED/AP

Stu­den­ter och an­häng­a­re till Ha­mas i sam­band med för­ra årets stu­dentrådsval på uni­ver­si­tet i Bir­zeit på Västbanken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.