Får gå kurs ef­ter språk­skämt

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■SJUK­VÅRD. En lä­ka­re i Väx­jö har an­mälts till diskri­mi­ne­rings­om­buds­man­nen för att ha sagt nej till ope­ra­tion ef­tersom pa­ti­en­ten ta­la­de för då­lig svens­ka. Pa­ti­en­ten gjor­de an­mä­lan med sin fru och en­ligt hen­ne ska lä­ka­ren ha skäm­tat om man­nens dåliga svens­ka och ut­ta­lat att en ope­ra­tion in­te kun­de bli ak­tu­ell för­rän svens­kan för­bätt­rats.

Lä­ka­ren har slup­pit di­sci­pli­nä­ra åt­gär­der och i stäl­let er­bju­dits en in­tern­ut­bild­ning om dis­kri­mi­ne­ring. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.