Hård debatt in­för va­let

Eko­no­min och Irans öp­pen­het mot om­värl­den är de sto­ra strids­frå­gor­na

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Hög ar­bets­lös­het och in­ve­ste­ring­ar som drö­jer – Irans hårt prö­va­de be­folk­ning vän­tar otå­ligt på att var­da­gen ska bli bätt­re.

Pre­si­dent Has­san Ro­ha­ni är än­då fa­vo­rit att vin­na näs­ta vec­kas val, där eko­no­min och Irans öp­pen­het mot om­värl­den av­gör.

I ett me­del­klass­om­rå­de i cen­tra­la Te­he­ran bor Sul­maz med sin sys­ter och mam­ma. Hon dri­ver ett li­tet kon­sult­bo­lag som hjäl­per irans­ka fö­re­tag att ex­por­te­ra bland an­nat ce­ment, en va­ra som Iran är en av värl­dens störs­ta pro­du­cen­ter av.

– Det är fort­fa­ran­de svårt ef­ter sank­tio­ner­na, ef­tersom vi in­te kan göra af­fä­rer i dol­lar. När vi hand­lar med In­di­en och Bang­la­desh an­vän­der vi de­ras va­lu­tor. Men en del fö­re­tag hand­lar ba­ra i dol­lar. Då får vi gå via Du­bai el­ler Oman, sä­ger den 35-åri­ga fö­re­ta­ga­ren.

Det har dock bör­jat ljus­na, tyc­ker hon.

– Re­ge­ring­en gör en del för att un­der­lät­ta för ex­port­fö­re­tag. Vis­sa skat­ter har slo­pats och by­rå­kra­tin för­enklats.

Lil­la­sys­ter Azi­ze är ut­bil­dad ar­ki­tekt, men i lik­het med många and­ra unga ira­ni­er job­bar hon in­te med det hon plug­gat till. Ar­bets­lös­he­ten bland unga är nä­ra 30 pro­cent.

– Kon­kur­ren­sen är så hård. Det på­ver­kar ar­bets­vill­ko­ren och lö­ner­na, sä­ger Azi­ze, som i stäl­let job­bar för ett ut­ländskt e-han­dels­bo­lag.

Ar­bets­lös­he­ten och den eko­no­mis­ka ut­veck­ling­en står i cent­rum för Irans pre­si­dent­val den 19 maj. Ef­ter tio år med hår­da sank­tio­ner, som lyftes 2016 i och med kärn­te knik av­ta­let, har lan­det en lång väg att gå.

Den sit­tan­de pre­si­den­ten Has­san Ro­ha­ni kri­ti­se­ras för att in­te mer har hänt un­der hans fy­ra år. Trots det är han fa­vo­rit till att vin­na. Men han ut­ma­nas av fle­ra hö­ger­kan­di­da­ter som an­kla­gar ho­nom för att ha sålt ut Iran till Väst.

Re­to­ri­ken är hård, men i val­de­bat­ten har det fram­kom­mit att ing­en kan­di­dat tän­ker för­sö­ka bac­ka från av­ta­let med väst. Mot­stån­dar­na vill dä­re­mot fo­ku­se­ra mind­re på att loc­ka ut­länd- ska in­ve­ste­ring­ar till Iran, och mer på Irans in­ter­na an­ge­lä­gen­he­ter. En lin­je som stöds av kon­ser­va­ti­va väl­ja­re, som finns in­te minst bland fat­ti­ga ira­ni­er.

Den lin­jen går in­te hem hos sto­ra de­lar av den väl­ut­bil­da­de me­del­klas­sen, där stö­det för Ro­ha­ni är stort.

Den 27-åri­ge in­gen­jö­ren Mo­ham­med, som dric­ker te med ku­si­nen Adib på ett hippt kafé i de väl­bär­ga­de de­lar­na av Te­he­ran, sä­ger att ut­länds­ka in­ve­ste­ring­ar är ett mås­te för att Iran ska ut­veck­las.

– Det har bli­vit bätt­re, men ef­fek­ten för van­ligt folk syns in­te än. Det var så då­ligt ef­ter Ah­ma­di­ne­jad (den ti­di­ga­re pre­si­den­ten). Det är svårt att vän­da en så­dan si­tu­a­tion. Ing­en an­nan ha­de gjort det bätt­re än Ro­ha­ni, sä­ger han.

Till skill­nad mot för fem– sex år se­dan kän­ner Adib sig op­ti­mis­tisk om fram­ti­den. Det vän­de när Ro­ha­ni blev vald till pre­si­dent 2013.

– In­nan ha­de jag tänkt för­sö­ka flyt­ta till ett an­nat land. Men vi är än­då oro­li­ga för si­tu­a­tio­nen. USA är väl­digt in­sta­bilt nu, sä­ger han.

Trum­pre­ge­ring­en har avi­se­rat att kärnt ek­ni­kav­ta let ska grans­kas. Och även om av­ta­let in­ne­bu­rit att Iran kan ex­por­te­ra ol­ja och göra af­fä­rer med väst igen, finns fort­fa­ran­de sank­tio­ner som USA kopp­lar till Irans stöd åt ter­ro­rism.

Det på­ver­kar möj­lig­he­ten till fi­nan­si­el­la trans­ak­tio­ner till och från Iran, nå­got som hit­tills har av­skräckt många ut­länds­ka fö­re­tag.

Att få igång den in­hems­ka in­du­strin igen är en nyc­kel­frå­ga för Irans fram­tid, an­ser Sul­maz.

– Det är då vi ska­par jobb, så att män­ni­skor får råd att kon­su­me­ra och vi kan få peng­ar att bör­ja cir­ku­le­ra i eko­no­min. I dag im­por­te­rar vi myc­ket från Kina som vi skul­le kun­na pro­du­ce­ra själ­va, sä­ger hon.

Hon ser myc­ket som bor­de loc­ka ut­länds­ka in­ve­ste­ra­re: Ar­bets­kost­na­den är låg, det finns till­gång till rå­va­ror och bräns­le är bil­ligt.

– Men fö­re­ta­gen mås­te vå­ga in­ve­ste­ra. Jenny Pe­ters­son/tt

FOTO: JENNY PE­TERS­SON/TT

Trans­ak­tions­pro­blem. Syst­rar­na Azi­ze och Sul­maz bor med sin mam­ma i en lä­gen­het i cen­tra­la Te­he­ran. Sul­maz är egen­fö­re­ta­ga­re. Trans­ak­tio­ner med om­värl­den är fort­fa­ran­de pro­ble­ma­tis­ka, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.