Bästa gril­len till din balkong

GUI­DE: Med en el­grill be­hö­ver du in­te be­kym­ra dig för os och rök. Det är ba­ra att gril­la när du kän­ner för det, och nju­ta av kor­var, ent­re­co­te el­ler majskol­var till­sam­mans med fa­mil­jen.

Hallands Nyheter - - Konsument - IA WADENDAL 031- 62 40 00 konsument@gp.se

Visst är det trev­ligt att kun­na gril­la även om man in­te har en träd­gård. Men kol­gril­lar osar väl­digt myc­ket och lär in­te va­ra nå­got som gör dig po­pu­lär hos gran­nar­na om du bor i lä­gen­het. Om du har till­stånd från vär­den el­ler bo­stads­rätts­för­e­ning­en att gril­la på bal­kong­en kan en el­grill dä­re­mot va­ra ett bra al­ter­na­tiv.

Test­fak­ta har på upp­drag av oss jäm­fört åt­ta mo­del­ler.

De osar i stort sett in­te alls, är lät­ta att för­va­ra och man kan re­gle­ra tem­pe­ra­tu­ren i fle­ra steg med en ter­mostat. El­gril­len fun­ge­rar ock­så på hus­va gns­se­mes tern – ba­ra du hit­tar ett elut­tag så kan du bör­ja gril­la.

DET DU SKA tän­ka på in­nan du slår till på förs­ta bästa el­grill är vad du ska an­vän­da den till och hur myc­ket gril­ly­ta du be­hö­ver. Och gi­vet­vis – hur stor är din balkong? Får du plats med en el­grill på sta­tiv el­ler är det bätt­re med en bords­grill? Bords­gril­lar har dess­utom för­de­len att de ock­så kan an­vän­das in­om­hus.

I vår jäm­fö­rel­se av de oli­ka mo­del­ler­na är klot­gril­lar­na från We­ber och Menu­ett bäst på att fyl­la sin upp­gift. De gril­lar allt vi slängt på gril­ly­tor­na per­fekt och kött­bi­tar­na blir li­ka lyc­ka­de som på en kol­grill, minus den rö­ki­ga sma­ken för­stås. Den en­da sto­ra skill­na­den mel­lan de två är pri­set. We­ber är testets dy­ras­te me­dan Menu­ett kos­tar en bra bit un­der tu­sen­lap­pen.

DEN BÄSTA BORDSGRILLEN är från OBH Nor­di­ca och det är en riktigt smart grill med fle­ra au­to­mat­pro­gram och en sen­sor som kän­ner av tjock­le­ken på kött­bi­ten och ju­ste­rar grill­ti­den där­ef­ter. Den är bäst på kor­var och grön­sa­ker men skö­ter job­bet med ham­bur­ga­re gans­ka bra ock­så. En­kel­he­ten och den ro­li­ga fär­gin­di­ka­torn lär dess­utom göra den till en fa­vo­rit bland bar­nen.

El­gril­len från Land­mann blev dä­re­mot en be­svi­kel­se. Vis­ser­li­gen gril­lar den allt ut­om hal­lou­mi med god­känt re­sul­tat, men mon­te­ring­en och igång­sät­tan­det är en riktigt svet­tig upp­le­vel­se. Dess­utom är sta­ti­vet rang­ligt och den all­de­les för kor­ta el­ka­beln och sig­nal­lam­pan är pla­ce­ra­de fram­till på gril­len – in­te spe­ci­ellt an­vän­dar­vän­ligt på en balkong.

El­gril­len fun­ge­rar ock­så p åhus vagns­se­mestern–ba­ra du hit­tar ett elut­tag så kan du bör­ja gril­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.