Fak­ta:

Tänk på det här:

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Om du bor i hy­res­hus el­ler bo­stads­rätt bör du kol­la med vär­den el­ler för­e­ning­en att det är tillå­tet att gril­la på bal­kong­en. Även om elgrillar in­te ger ifrån sig li­ka myc­ket rök och os som kol­gril­lar kan det än­då va­ra ett total­för­bud för grill­ning just i ditt hus. Kans­ke kan du då gril­la på in­ner­går­den istäl­let.

* Tänk på att för­va­ra el­gril­len på ett torrt stäl­le när den in­te an­vänds, el­ler lägg ett regn­sä­kert skydd över den.

* Se till att du an­vän­der ett jor­dat elut­tag när du ska an­vän­da el­gril­len.

* Tänk ige­nom vad du ska ha gril­len till och hur många ni är i fa­mil­jen. Be­hö­ver du en stor gril­ly­ta som kla­rar fle­ra kot­let­ter el­ler räc­ker det med en mi­ni­grill som tas fram då och då?

* Vill ni kun­na gril­la både in­ne och ute kans­ke en en­kel bords­grill kan va­ra det bästa. * Kol­la ock­så att el­gril­len du är in­tres­se­rad av har gal­ler som är lät­ta att ren­gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.