Så gjor­des testet

Hallands Nyheter - - Konsument -

* El­gril­lar­na har tes­tats på balkong och vi har kon­trol­le­rat upp­värm­nings­ti­den, sladd­läng­den och grill­ka­pa­ci­te­ten. De grill­va­ror vi pla­ce­rat på el­gril­lar­na är fläsk­kar­ré, ham­bur­gerkött, hal­lou­mi, grill­kor­var och grön­sa­ker. * El­gril­lar­na har po­äng­satts ut­i­från kva­li­tet (tå­ligt ma­te­ri­al och till­be­hör), funk­tion (kla­rar de funk­tio­ner som till­ver­ka­ren upp­ger, ex­tra­po­äng för in­no­va­ti­va in­slag), han­ter­bar­het (kan han­te­ras en­kelt och fyl­ler funk­tio­ner­na) samt de­sign (pro­dukt­de­sig­nen gyn­nar funk­tio­nen).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.