Mat­han­del på nä­tet blir allt po­pu­lä­ra­re

Hallands Nyheter - - Konsument -

MAT: Allt fler hand­lar mat på nä­tet. En­ligt sta­tistik från un­der­sök­nings­fö­re­ta­get GFK hand­la­de 29 pro­cent av hus­hål­len livsmedel on­li­ne nå­gon gång un­der 2016.

Sär­skilt mar­kant var ök­ning­en un­der det sista kvar­ta­let då an­ta­let kö­pa­re steg med 200 000 till 1,4 mil­jo­ner, skri­ver Ica­ny­he­ter.

On­li­ne­kun­den stor­hand­lar i stör­re ut­sträck­ning än den som hand­lar i en tra­di­tio­nell bu­tik. Å and­ra si­dan gör den ge­nom­snitt­li­ga kun­den en­bart sex in­köp via nä­tet på ett år jäm­fört med 134 i ”van­li­ga” bu­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.