Bran­schen var­nar för bil­verk­stads­död

Hallands Nyheter - - Konsument -

FOR­DON: På drygt 10 år har 1 600 bil­verk­stä­der för­svun­nit i Sve­ri­ge, upp­ger Sve­ri­ges bil­dels­gros­sis­ters för­e­ning. Bransch­för­e­ning­en var­nar för att fler verk­stä­der kan för­svin­na och kon­kur­ren­sen för­säm­ras. En­ligt för­e­ning­en är det störs­ta ho­tet mot verk­stä­der­na för­säm­rad till­gång till for­do­nens mjuk­va­ra och tek­nisk in­for­ma­tion, bi­lens di­gi­ta­la in­ne­håll. Bil­han­dels gros­sis­ter­na vill se ett tyd­lig tE u re­gel­verk för att tryg­ga att kon­su­men­ter och verk­stä­der får­rätt till bi­lens mjuk­va­ra. (Test­fak­ta)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.