An­ka och den ljuv­li­ga dof­ten av apel­sin ...

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs -

Hej Alex­an­dra,

Min mor bjöd of­ta på an­ka med apel­sin­sås på 1970-ta­let. Nu är det länge se­dan. Hon sak­nas oss, men jag tän­ker ibland på de sma­ker­na. Jag var i Ungern i vint­ras och fick det på ho­tel­let - gott, men det sma­ka­de in­te som jag kom­mer ihåg det. Mor gjor­de mer en sky­sås men den­na var vit och tjock. Hop­pas du kan tip­sa.

Tac­kar från Gös­ta

Hej Gös­ta,

Spe­ci­el­la sma­ker och dof­ter är nå­got vi säl­lan glöm­mer. Allt från att man öpp­nar en väs­ka från sitt för­äld­ra­hem och dof­ten ger skar­pa min­nen av nå­gon kär, till att man minns sma­ker som på­min­ner om barn­dom el­ler spe­ci­fi­ka hän­del­ser. Du har gett mig en svår upp­gift och jag sä­ger det di­rekt: det kom­mer in­te att sma­ka som du minns det, av fle­ra an­led­ning­ar. Mat är även upp­le­vel­ser och kring­va­ran­de dof­ter. Den kär­lek din mor ha­de i ma­ten, dof­ter­na från lin­net el­ler i om­giv­ning­en kan in­te jag åter­ska­pa. Det kan du för­sö­ka hit­ta själv. När du tar förs­ta tug­gan tyc­ker jag att du skall slu­ta ögo­nen och tän­ka dig till­ba­ka till köks­bor­det från 1970-ta­let. Se pors­li­net på ögon­loc­ket, kans­ke det står en kruk­växt som dof­tar i fönst­ret? Tänk på din mor och hit­ta apel­sin- och anksma­ken. Då kans­ke det kan ta dig på en tur i min­ne­nas kor­ri­dor. Här kom­mer ett ljuv­ligt re­cept på an­ka, hop­pas det hjäl­per li­te på vägen.

Ank­bröst med apel­sin­sås

4–6 PER­SO­NER

2 he­la ank­bröst­fi­lé­er med skinn ma­ri­nad 0,5 dl lönn­si­rap 1 tsk fin­ri­vet skal från eko­lo­gisk apel­sin 1,5 tsk flingsalt 2 krm ny­mald svart­pep­par 2 msk färsk­pres­sad apel­sinsaft Så­sen Saf­ten av 3 eko­lo­gis­ka apel­si­ner, ca 2,5 dl 1 dl vat­ten 1 msk fin­ri­vet skal av apel­si­ner­na 1,5 dl vitt vin 1,5 dl god kyck­ling­bul­jong ej kon­cen­tre­rad, helt egen­gjord 50 g smör i tär­ning­ar salt och pep­par

Gör gär­na så här: An­kan Sätt ug­nen på 80 gra­der. Snit­ta an­kan ge­nom skinn­lag­ret, men ej ned i det rö­da köt­tet, i ett rut­möns­ter. Blan­da in­gre­di­en­ser­na till ma­ri­na­den. Stryk på an­kan, spa­ra det som blir över. Halst­ra i torr het pan­na (gär­na grill­pan­na) bör­ja med skinn­si­dan. An­kan släp­per myc­ket fett så var för­sik­tig så att det in­te stän­ker på dig. Ge or­dent­ligt med ste­ky­ta på skinn­si­dan, vänd, och se­dan 2 mi­nu­ter på and­ra si­dan. Slå in i bak­plåts­pap­per och lägg in i ug­nen med en stek­ter­mo­me­ter in­stuc­ken i den tjoc­kas­te de­len. Tag ut vid 52 gra­der och låt vi­la in­sla­get i papp­ret 10 mi­nu­ter in­nan du skär upp i tun­na ski­vor (tem­pen går upp 3–4 gra­der i an­kan).

Så­sen Sjud upp apel­sinsaf­ten och re­du­ce­ra ned till hälf­ten. Lägg i öv­ri­ga in­gre­di­en­ser ut­om smör. Låt sju­da tills hälf­ten är kvar. Ko­ka upp strax fö­re ser­ve­ring. Vis­pa i res­ten av ma­ri­na­den och vis­pa i smö­ret li­te i ta­get. Sma­ka av med salt och pep­par och ser­ve­ra varm på an­kan.

Att ser­ve­ra till Ci­trus­sal­lad, blan­da apel­sin och ci­trus­fi­lé­er med li­te vår­lök, någ­ra drop­par oliv­ol­ja, salt och färsk tim­jan

Ha­ri­co­te verts – ko­ka bö­nor­na i lätt­sal­tat vat­ten och lägg på en klick smör vid ser­ve­ring.

Klyft­po­ta­tis, has­sel­backspo­ta­tis el­ler po­ta­tiskro­ket­ter

Hej Zaz­zi, Vad är bäst till jord­gub­bar? Lös el­ler vis­pad gräd­de? El­ler glass? En und­ran

Ja du und­ran­de – myc­ket kan jag för­sö­ka slå fast, men det­ta tän­ker jag in­te för­sö­ka mig på. Jord­gub­bar är som­mar och al­la har en per­son­lig smak när det gäl­ler des­sa små bär. Per­son­li­gen tyc­ker jag att det är go­dast att mo­sa gub­bar­na med li­te strö­soc­ker, och se­dan rö­ra ihop med grädd­mjölk. Det blir väl in­te den snyg­gas­te des­ser­ten, men oj vad det an­das barn­dom för mig. Om man se­dan kros­sar en hav­re­ka­ka och strör på är jag lyck­lig.

Mej­la till mat@gp.se el­ler skriv till Kon­su­mentre­dak­tio­nen GP, 405 02 Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.