Det är ju ing­en Puch Da­ko­ta, om man sä­ger så

Hallands Nyheter - - Livets Gång - JAN-OLOF NILS­SON

Så har då det förs­ta tå­get på Fal­ken­bergs ny­as­te järn­väg både av­gått och an­kom­mit, över­va­kat av Fal­ken bergs­stin­sen Hel­ge Eric­son. Gans­ka snabbt av­kla­rat i och för sig, då lin­jen ba­ra sträc­ker sig från sta­tio­nen bort till Bad­hus­vä­gen. Vi syf­tar för­stås på det nya in­du­stri­spå­ret på Väst­ra Gär­dets in­du­stri­om­rå­de. Förs­ta tå­get be­stod av någ­ra så kall­la­de ”Ani­ta Ekberg-vag­nar”… ja, det är så man kal­lar de kul­li­ga, bul­li­ga vag­nar som ta­gits fram fram­för allt­för ce­ment­trans­por­ter. Var­för de kal­las Ani­ta Ekberg-vag­nar? An­vänd er fan­ta­si, för sjut­ton! Så svårt är det in­te.

LA­GOM TILL VÅ­RENS de­fi­ni­ti­va an­komst lan­se­rar Monark nu sin nya mo­ped­mo­dell, Com­pact. Det finns för­stås de som tyc­ker den är både tuff och frä­sig, me­dan and­ra av­fär­dar den som va­ran­de en ty­pisk ”tjej­mop­pe”. Vi som står ut­an­för de­bat­ten kon­sta­te­rar ba­ra nyk­tert och sak­ligt att det är ju ing­en Puch Da­ko­ta, om man sä­ger så. Den som än­då kän­ner sig hå­gad får punga ut med 1160 kr plus om­sätt­nings­skatt för den­na Mo­nar kkonc er­nens se­nas­te ska­pel­se.

Och så har Jok­k­mokk Jok­ke va­rit i Var­berg igen. För vil­ken gång i ord­ning­en ve­te fåg­lar­na. Men så är det just i Var­berg han ver­kar ha sin all­ra trog­nas­te publik, med egen of­fi­ci­ell fan club om he­la 150 re­gi­stre­ra­de med­lem­mar. Det ta­las fak­tiskt om att Var­bergs­klub­ben skall ta över drif­ten även för den na­tio­nel­la or­ga­ni­sa­tio­nen, då in­tres­set är som störst här.

HUVUDSÄTET ÄR AN­NARS Umeå. Jok­ke är li­te skrov­lig i rös­ten un­der upp­trä­dan­det i Nö­je­spar­ken, men så har han hun­nit med in­te mind­re än fy­ra fram­trä­dan­den un­der da­gen. Störst ju­bel blir det för­stås när Jok­ken ri­ver av ”Gul­li-gul­le-gott”, upp­föl­ja­ren till ”Gul­li­gul­lan.” Un­der be­sö­ket be­slu­tas även att det skall bli en sär­skild Jok­k­mokk Jok­kes Dag i Åkul­la i slu­tet av maj med ar­tistupp­trä­dan­den da­gen lång. All be­håll­ning kom­mer att gå till väl­gö­ran­de än­da­mål. Nu är det ju in­te al­la som gil­lar Jok­k­mokk Jok­ke, in­te ens i Var­berg, var­för vi an­ser oss nödsa­ka­de att re­do­vi­sa vec­kans Var­bergs­top­pen, pop-lis­tan som rös­tas fram av fram­för allt sta­dens ung­do­mar.

OCH PÅ FÖRSTAP­LAT­SEN fin­ner vi Sven Ing­vars med ”Jag ring­er på fre­dag” tätt följ­da av Hep S tar smed” Ma­la ik a” och seg­ra­ren från årets Eu­ro vi­sions h la­ger­fi­nal San­die Shaw med” P up­pe t o n as t ring ”. No­ter­bart ä ratt d ens åkal­la­de” bar­fo­tas­ång­ers­kan” San­die Shaws låt även åter­finns på sjun­de plats, men då i en svensk ver­sion med Siv Malm­kvist kal­lad ”Sprat­tel­gum­man”. Ös­ten War­nebring och lå­ten ”Som en dröm” blev för öv­rigt åt­ta i den där lil­la eu­ro­pe­is­ka täv­ling­en, men på mer pre­stige­ful­la Var­bergs­top­pen åter­finns han in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.