DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 35 år se­dan, 1982, be­slu­ta­de sty­rel­sen för Sve­ri­ges Lo­kal­ra­dio AB att med ome­del­bar ver­kan av­ske­da che­fen för lo­kal­ra­di­on i Gö­te­borg, Bo Carls­son. An­led­ning­en var att det sa­ti­ris­ka pro­gram­met Ca­ba­ret apropå ha­de fällts på 11 punk­ter av Ra­di­o­nämn­den, och sty­rel­sen me­na­de att Carls­son bor­de ha stop­pat det. Per­so­na­len väg­ra­de sän­da om in­te Bo Carls­son åter­fick job­bet och sänd­ning­ar­na ställ­des in un­der en tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.