Mla­den räd­da­de kryss

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

På över­tid, i 92:a mi­nu­ten, fick Hal­mi­as Vuk Lu­gon­jic soprent lä­ge att göra 2-1 in­ne i straff­om­rå­det. Han be­höv­de egent­li­gen ba­ra bredsi­da in bol­len och se­gern ha­de gått till Hal­mia. Men Mla­den Ga­lam­bos gjor­de en ut­omjor­disk rädd­ning när­mast i sit­tan­de po­si­tion!

– DET SÅG sä­kert vär­re ut än vad det var. Jag är en dvärg i må­let som näs­tan in­te når upp till rib­ban! skäm­ta­de Mla­den och fortsatte mer all­var­ligt:

– Vi spe­lar bra de­fen­sivt mot ett riktigt bra lag. Sen har vi ock­så chan­ser som li­ka gär­na kun­nat gå till vår för­del.

MAT­CHENS HALVLEKAR HA­DE två oli­ka an­sik­ten. Den förs­ta var fak­tiskt ko­ma-lik­nan­de, tre­van­de och chans­fat­tig. Andreas Lit­zell sprang ige­nom och fick iväg ett skott som Andrée Pet­ters­son räd­da­de med hjälp av rib­ban.

För Hal­mi­as del drog för­re Vin­bergs-spe­la­ren Isak Pet­ters­son en frispark i muren i bra lä­ge ut­an­för straff­om­rå­det. Men det var ock­så al­les. – Vi kan pre­ste­ra bätt­re, men Hal­mia sät­ter ock­så tryck och ger oss in­te tid att rul­la boll. Vi kom un­dan i förs­ta halv­lek med ett för­svars­spel som jag är super­nöjd med, sa Ul­la­reds-trä­na­ren Uno An­ders­son.

Pres­sen från Hal­mia blev stör­re i and­ra halv­lek. Ul­la­red blev gol­va­de och ham­na­de i oba­lans i bör­jan. Besart Zeqi­ri och Vuk Lu­gon­jic tving­a­de Ga­lam­bos till en fe­no­me­nal dub­bel­rädd­ning.

DET BLEV i stäl­let Isak Pet­ters­son som stöt­te in 1-0 på Lu­gon­jics in­spel från hö­ger­kan­ten.

– Jag har väl åsik­ter om de­ras mål. Vi har ett of­fen­sivt in­kast men vi tap­par boll och det blir en om­ställ­ning. Där mås­te vi va­ra myc­ket säk­ra­re, sa Uno An­ders­son.

Det kun­de ha bli­vit mer för Hal­mia. Lu­gon­jic var fram­me igen. – Jag fick age­ra andramål­vakt bakom Mla­den, sa John Nils­son som pa­re­ra­de på mål­lin­jen.

NILS­SON ÄR ING­EN van mål­skytt. När han kvit­te­ra­de till 1-1 med dry­ga kvar­ten kvar var det blott hans and­ra se­ri­e­mål för sä­song­en. In­spe­let från Ul­la­reds pig­gas­te spe­la­re, Alex­an­der Jo­hans­son, var mag­ni­fikt.

– Jag ve­te fan var­för jag ham­na­de där up­pe, men Alex­an­der kom runt bra och det var ba­ra att sät­ta hö­gern till, sa John Nils­son som ha­de gans­ka blan­da­de käns­lor ef­ter slut­sig­na­len.

– Det var tufft ett tag, men jag tyc­ker vi tar över ef­ter må­let. Vi ha­de ju ett par chan­ser till, sa John och syf­ta­de på Ali Krayns ribb­träff.

John Nils­son och Mla­den Ga­lam­bos het­te Ul­la­reds IK:S räd­dan­de äng­lar i der­byt. – Det var flax! sa mål­vak­ten Mla­den Ga­lam­bos om mat­chens snackis.

BAKOM SIG I ta­bel­len har Ul­la­red ja­gan­de Var­bergs Gif. Att man trots allt fick med sig en po­äng mot Hal­mia var än­då väl­kom­met.

– Re­na vil­da väs­tern det här! Vi får med oss en po­äng och jag är jät­te­stolt över kil­lar­na, sa Uno An­ders­son och hyl­la­de för­stås ma­je­stä­tis­ka Mla­den i kas­sen:

– Han gjor­de ett par av­gö­ran­de rädd­ning­ar. Hal­mia var li­te när­ma­re en se­ger, men vi var in­te så långt bor­ta hel­ler.

Bild: RO­BERT BO­MAN

HJÄL­TEN PÅ HEDEVI. Mla­den Ga­lam­bos kra­mas om av mål­vaktsträ­na­ren Björn Nord­berg ef­ter jät­te­rädd­ning­en på över­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.