Mell­bergs BP har fått en pangstart i se­ri­en

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Ny­kom­ling­en har verk­li­gen in­te bett om ur­säkt för sin ex­istens. Brom­ma­poj­kar­na har in­lett Su­pe­ret­tan rent ly­san­de och top­par se­ri­en med 16 po­äng av 18 möj­li­ga.

– Det har gått över för­vän­tan, sä­ger suc­céträ­na­ren Olof Mell­berg.

Han tog över BP i no­vem­ber 2015, när la­get just ram­lat ur Su­pe­ret­tan. Vänd­ning­en blev om­gå­en­de och to­tal.

– Vi gjor­de en fan­tas­tisk fjol­års­sä­song, sum­me­rar Mell­berg om året där BP stop­pa­de sitt ras, vann se­ri­en och åter­tog sin plats i Su­pe­ret­tan.

DET ÄR KLART att trä­na­re Mell­berg har sin del i för­vand­ling­en, även om han helst däm­par sin roll i sam­man­hang­et.

”La­get fö­re ja­get”, är väl den van­li­ga pa­rol­len.

– Jag vill hål­la en låg pro­fil, sä­ger den 117-fal­di­ge lands­lags­man­nen.

Brom­ma­poj­kar­na, med Sve­ri­ges över­läg­set bästa ung­doms­verk­sam­het har än­då en blyg­sam plats i den stock­holms­ka hi­e­rar­kin.

Med klas­sis­ka AIK, Djur­går­den och Ham­mar­by på nä­ra håll, vet BP sin plats i nä­rings­ked­jan.

– Det har kans­ke va­rit li­te mer drag, vi ha­de ju över 1 000 åskå­da­re se­nast, sä­ger Mell­berg.

Och det finns en ny läk­ta­re på Grims­ta IP. Men att BP är minsting­en i Fot­bolls­st ock­holm med om­nejd, det är nog oom­stritt.

– Vi har en li­ten spelar­trupp och får stän­digt ha koll på eko­no­min, sä­ger Mell­berg.

IN­FÖR SÄ­SONG­EN FÖR­SVANN tre av la­gets nyc­kel­spe­la­re all­svens­ka gäng; Fe­lix Beij­mo till Djur­går­den, Ste­fa­no Vec­chia till Si­ri­us ocoh Ser­ge-ju­ni­or Martinsson Ngou­a­li till Ham­mar­by.

– Vi har väl ock­så va­rit med i bud­giv­ning på spe­la­re, men har in­te de eko­no­mis­ka musk­ler­na, kon­sta­te­rar Olof Mell­berg.

Men hans till­gäng­li­ga trupp har skött in­led­ning­en all­de­les ut­märkt; till se­mi­fi­nal i cu­pen och till se­ri­e­led­ning i Su­pe­ret­tan.

– Det är ro­ligt när det går bra, kon­sta­te­rar Mell­berg la­ko­niskt. sam­ti­digt som han er­kän­ner att trä­nar­rol­len tar myc­ket mer tid än vad spe­lar­di­ton gjor­de. Har du nyt­ta av din im­po­ne­ran­de spe­lar­kar­riär som trä­na­re?

– Kans­ke till en del. Kil­lar­na vet ju att jag har va­rit med. Men i slutän­den hand­lar det än­då om att det man sä­ger är vet­tigt och utvecklande.

Bp-trä­na­ren har för­stås bra koll på lör­da­gens mot­stån­da­re.

– Jag har sett Fal­ken­bergs mat­cher på vi­deo men match­pla­nen är väl in­te helt spi­kad. Kans­ke in­te helt op­ti­malt för oss att Fal­ken­berg hit­ta­de sin ef­fek­ti­vi­tet mot Ge­f­le. Från Grimstas konst­gräs till Fal­ken­berg na­tur­di­to?

– Jag fö­re­drar fak­tiskt van­ligt gräs, så länge un­der­la­get hål­ler måt­tet.

Fal­ken­bergs FF tre­po­äng­a­re mot Ge­f­le, då un­der­läge 1–2 vän­des till vinst med 4–2, var för­stås yt­terst väl­kom­men.

– Vi gav in­te upp, trots att det såg il­la ut vid un­der­läget, sä­ger Fffträ­na­ren Has­se Eklund.

MAHMUT ÖZENS EGET ini­ti­a­tiv vid 2–2-må­let an­da­des näs­tan de­spe­ra­tion. Ing­en att pas­sa, äsch jag går väl för eget av­slut, då!

– Sånt ser jag gär­na mer av, skrat­tar Eklund, som nu dess­utom får till­ba­ka Amin Na­za­ri, av­stängd mot Ge­f­le.

Eklund be­skri­ver Brom­ma­poj­kar­na som ett pass­nings­skick­ligt gäng, som dess­utom släp­per till li­te chan­ser.

Ba­ra två in­släpp­ta mål på sex mat­cher, det är im­po­ne­ran­de.

– Men det ska på­pe­kas att fler­ta­let av BP:S vins­ter ploc­kats på konst­gräs, sä­ger Eklund.

En späc­kad spel­vec­ka in­leds med mö­tet mot BP. Se­dan vän­tar Ör­gryte bor­ta och så Dal­kurd hem­ma på Fal­con Are­na.

Bild: OL­LE WANDE

HAR HIT­TAT RÄTT. Olof Mell­berg led­de la­get till se­rie­se­ger i di­vi­sion 1 nor­ra i fjol. Och in­led­ning­en på Su­pe­ret­tan har va­rit strå­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.