Hår­de Haag vill in­te se för snällt lag den här sä­song­en

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

Vil­ket är egent­li­gen det snäl­las­te herr­la­get i Hal­land? Får man tro statistiken är det On­sa­la och Vessigebro Bk/ätra­fors. Med 22 var­ning­ar för­ra året de­lar de förstap­lat­sen.

Knappt en var­ning per match var snit­tet för Vessigebro Bk/ätra­fors för­ra året. Med det var de schyss­tast i he­la Hal­land.

– Vi var nog li­te för för­sik­ti­ga för­ra året. Vi har ett gans­ka ungt och oru­ti­ne­rat lag och det var nog en an­led­ning till att vi åk­te ut, att vi var för me­si­ga och för att vi in­te ha­de ru­ti­nen att ta de där tak­tis­ka var­ning­ar­na, sä­ger Vessigebro Bk/ätra­fors trä­na­re Pa­trik Haag.

SAM­TI­DIGT PAS­SAR HAN på att de­la ut en känga till det han an­ser är ett allt­för tufft spel i di­vi­sion 6 och 7.

– Det smäl­ler nå­got fruk­tans­värt i de två se­ri­er­na, ibland blir det näs­tan hätskt. Och där har do­mar­na ett an­svar, de skul­le kun­na de­la ut ett gäng gu­la kort, ibland till och med nå­got rött i si­tu­a­tio­ner som in­te blir någon­ting.

Ett an­nat ”snällt” lag för­ra året var Tof­ta Go­if i di­vi­sion 7.

Med si­na 29 var­ning­ar och i kom­bi­na­tion med noll rö­da kort kan även de klas­sas som ett av de snäl­las­te la­gen.

– Jag hop­pas det är för att vi har pra­tat myc­ket om just at­ti­ty­den på pla­nen. Att det in­te är nå­gon me­ning med att dis­ku­te­ra med do­ma­ren, sä­ger Tof­tas trä­na­re Tom­my Löfs­tedt.

– PÅ DEN här ni­vån är det ju in­te hel­ler någ­ra Premier Le­a­gue-do­ma­re, även om de är duk­ti­ga tilläg­ger han, och om vi skäl­ler på dem kom­mer vi ba­ra själ­va för­lo­ra på det, ut­veck­lar Tof­tas trä­na­re.

Han berättar att de fle­ra gång­er har tac­kats av do­ma­re för de­ras sätt att upp­trä­da på pla­nen.

– Vi har byggt upp en typ av kul­tur i la­get att om nå­gon spe­la­re be­ter sig il­la så kom­mer han att få hö­ra det och vi skul­le ploc­ka av ho­nom från mat­chen. Det tror jag ger oss för­de­lar i mat­cher där mot­stån­da­re ga­par myc­ket, då tror jag do­ma­ren i stäl­let ger oss nå­gon ex­tra frispark.

Ock­så Korn­hult/hishult spe­la­de schysst för­ra året. Kans­ke helt en­kelt för att de var för bra för att spe­la oschysst. De ham­na­de näm­li­gen på and­ra plats i di­vi­sion 6 och ef­ter kval mot Bua är de nu­me­ra ett di­vi­sion 5-lag.

– JA, DET kan nog lig­ga li­te i det. Ju mer du har bol­len ju mer slip­per du ja­ga och göra onö­di­ga sa­ker, sä­ger Korn­hults/hishults as­si­ste­ran­de trä­na­re Jör­gen Hult­berg.

I en se­rie upp har näm­li­gen Kor­hult/hishult bli­vit li­te tuf­fa­re. Ef­ter tre mat­cher, då vi ta­lar, är de up­pe i sex var­ning­ar. Skul­le den tak­ten hål­la i sig lan­dar de på näs­tan dub­belt så många var­ning­ar jäm­fört med för­ra sä­song­en.

– All­ting går li­te snab­ba­re i år och ham­nar du då li­te ef­ter kan det bli att du får göra en tack­ling som du in­te tänkt dig, av­slu­tar Jör­gen Hult­berg.

Bild: MI­KAEL MARTINSSON

GÄR­NA NÅ­GON VAR­NING TILL. Det kan Vessigebro Bk/ätra­fors trä­na­re Patrick Haag stå ut med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.