Re­do för Sm-pre­miär: Åkes­son lad­dar om ef­ter kra­schen

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

Sm-pre­miä­ren vän­tar på ba­nan han kra­scha­de på för­ra lör­da­gen. – Jag hop­pas på po­äng i al­la fall, sä­ger Fal­ken­bergs MK:S Kris­ter Åkes­son.

Kör­ning­en på An­der­storp slu­ta­de med en krasch och he­la vec­kan har Kris­ter Åkes­son skru­vat och skru­vat på sin Ka­wa­sa­ki. Fot­pin­nar, kå­por, broms­grepp och sty­re har setts över.

– Det var in­te så all­var­ligt, men man får än­då ploc­ka isär och kol­la på gre­jer­na, sä­ger fal­ken­ber­ga­ren Kris­ter Åkes­son om för­ra vec­kans krasch.

Han ga­sa­de på för starkt in i en kur­va.

– En ny­bör­jar­grej. Jag kör­de för fort in och fick ta en vid sväng och det var in­te så bra fäs­te, berättar Åkes­son som nu har li­te ont i en ax­el.

DET BLIR EN chans till re­vansch när SM drar igång.

Och just den kur­van kom­mer Åkes­son ha sten­koll på.

– Jag får för­sö­ka hål­la ne­re far­ten och brom­sa hårdare, sä­ger han.

Det är Kris­ters tred­je år i Su­per­bi­ke. I klas­sen finns ock­så Con­ny Svens­son, kom­pi­sen i Team X-15, samt Mat­ti­as Bengts­son.

– Själv­klart vill man bli bästa fal­ken­ber­ga­re. Mat­ti­as bör­ja­de kö­ra lång­lopp ett år in­nan mig och vi har all­tid va­rit jäm­na. I år har han nytt ma­te­ri­al och in­te ställt in det till 100 pro­cent och det kan ta­la till min för­del, me­nar Kris­ter Åkes­son som ham­na­de på 19:e plats i fjol. Det vill han för­bätt­ra - för­stås. – Topp 15, då får jag va­ra nöjd. Även gö­te­bor­ga­ren Da­ni­el Fa­le­mo kör på An­der­storp. Han är med­lem i Fal­ken­bergs MK, som ett kop­pel and­ra runt om i Sve­ri­ge.

– Han kom­mer få väl­digt bra för­ut­sätt­ning­ar då han kör för Ya­ma­ha Sve­ri­ge, sä­ger Kris­ter Åkes­son.

PRO­FI­LEN MAG­NUS MOSSBERG från Var­berg vän­tas ock­så dy­ka upp på as­fal­ten. Åkes­son skri­ver un­der på att han är en färg­klick, men in­te hel­ga­len.

– Han är in­te vär­re än nå­gon an­nan. Al­la som hål­ler på med spor­ten an­ses väl som gal­na. Men Mossberg gör ju myc­ket ro­li­ga gre­jer och får kö­ra på häf­ti­ga stäl­len.

Bild: MAT­TI­AS NILS­SON

PREMIÄRDAGS. En ny sä­song står för dör­ren och fal­ken­ber­ga­ren Kris­ter Åkes­son hop­pas kun­na kni­pa en och an­nan po­äng på An­der­storp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.