Ex-all­svenskt igen för Böl­jan

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Ifjol skil­de det två se­ri­er mel­lan la­gen. Nu ställs ny­kom­ling­en Böl­jan mot ex-all­svens­ka Mall­bac­ken.

Och Böl­jans spe­lan­de trä­na­re Ma­ria Nils­son såg po­si­ti­va sig­na­ler från det eg­na la­get i den se­nas­te se­ri­e­mat­chen, mot för­ra stor­klub­ben Umeå.

– Där var det riktigt bra i de­fen­si­ven, vi kom upp i pres­spe­let, sä­ger hon.

– Vi hit­ta­de helt en­kelt till­ba­ka till oss själ­va, till det sätt vi vill spe­la. Och så fanns den rät­ta in­ställ­ning­en.

Ma­ria Nils­son har va­rit med om att mö­ta värm­länds­ka Mall­bac­ken ti­di­ga­re.

– Jag tror vi stöt­te på dem i Sö­de­ret­tan med Fal­ken­bergs FF 2010, sä­ger Ma­ria.

Jodå, så var det. Och bäg­ge la­gen fick res­pass ner i två­an.

Nu har Mall­bac­ken in­lett se­ri­e­spe­let med fy­ra ra­ka för­lus­ter. Men det hind­rar in­te Ma­ria Nils­son från att hö­ja ett var­ning­ens ord.

– De har än­då all­svensk ru­tin. Vi ska ab­so­lut in­te tro att det blir nå­gon en­kel upp­gift.

Det finns möj­lig­he­ter för Elitettan-la­gen att se si­na kon­kur­ren­ters ti­di­ga­re mö­ten på vi­deo.

Och Böl­jans trä­na­re med­ger att hon kol­lat en del.

– Sam­ti­digt vill jag först och främst fo­ku­se­ra på vårt eget spel.

Bild: RO­BERT BO­MAN/ FALKENBERGSBILD.SE

TRE PO­ÄNG. Det är vad Ma­ria Nils­sons Böl­jan spe­lat ihop på si­na fy­ra­mat­cher. Nå­got mer på gång mot Mall­bac­ken?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.