Te­ern slet av mus­kel

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Alingsås är mitt up­pe i brin­nan­de hand­bolls­slut­spel, men får kla­ra sig ut­an Fred­rik Te­ern res­ten av se­mi­fi­nal­se­ri­en och i en even­tu­ell fi­nal.

För­svarskug­gen skul­le täc­ka ett skott i det förs­ta se­mi­fi­nal­mö­tet med Sä­ve­hof och fick en smäll av mot­stån­da­rens arm. Nu vi­sar det sig att bröst­mus­keln är av och krä­ver ope­ra­tion.

”Det var en sån si­tu­a­tion som hän­der fle­ra gång­er per match och ingen­ting fult från nå­gon. Jag kän­de att det högg till, men trod­de in­te att det skul­le va­ra så all­var­ligt. Just nu känns det ba­ra väl­digt segt, en se­mi­fi­nal­se­rie och even­tu­ell fi­nal är ing­et man vill mis­sa”, sä­ger han till klub­bens webb­plats.

DET ÄR IN­TE förs­ta gång­en bröst­mus­keln går av för Te­ern – 28-åring­en var med om en li­ka­dan ska­da 2010.

Det står 1–1 i mat­cher i se­mi­fi­nal­se­ri­en mel­lan Alingsås och Sä­ve­hof. Den tred­je mat­chen spe­las i Alingsås i mor­gon.

BOR­TA. Mis­sar res­ten av slut­spe­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.