Fullt fi­ran­de för Fey­e­no­ords fans?

Hallands Nyheter - - Sporten - JIM­MY EWERTSSON sport@gp.se

För­ned­rat och på grän­sen till bank­rutt för någ­ra år se­dan, men i med- och mot­gång har de trog­na fan­sen fort­satt fyl­la De Kuip. Nu står Fey­e­no­ord en match ifrån sin förs­ta li­ga­ti­tel på 18 år. – Fey­e­no­ords fans ger ald­rig upp och de är en stor in­spi­ra­tion för oss spe­la­re. Vi mås­te göra det för fan­sen, sä­ger lag­kap­ten Dirk Kuyt.

Allt var ju fram­du­kat och re­do re­dan för­ra hel­gen. Över 50 000 fans ha­de sam­lats på klas­sis­ka De Kuip för att på stor­bilds­skärm föl­ja mat­chen där Fey­e­no­ord skul­le krö­nas Eredivisie-mäs­ta­re för förs­ta gång­en se­dan 1999. Än­nu fler ha­de sam­lats i cen­tra­la Rot­ter­dam för att fi­ra, men se­ger­cham­pagnen fick vän­ta den här gång­en. Fey­e­no­ord gick på pum­pen med 0-3 bor­ta mot gran­nen Ex­cel­si­or och kra­vall­po­lis tving­a­des ryc­ka ut för att sking­ra de be­svik­na fan­sen när öl­flas­kor, sto­lar och fyr­ver­ke­ri­er for i luf­ten.

– MITT BUD­SKAP till Fey­e­no­ords sup­port­rar och till Rot­ter­dam är att vi al­la är be­svik­na. Men vi mås­te gå för det på sön­dag och vi be­hö­ver dem al­la för att kla­ra av det. Det här var ett bak­slag. Vi mås­te bli mäs­ta­re på sön­dag, sä­ger trä­na­re Gio­van­ni van Bronck­horst.

Både van Bronck­horst och lag­kap­te­nen Dirk Kuyt upp­re­par sam­ma ord. Mås­te. Det är ba­ra ti­teln som gäl­ler. Och bå­da är oer­hört med­vet­na om vad den här Eredivisie-ti­teln skul­le be­ty­da för Fey­e­no­ords evigt trog­na sup­port­rar och Rot­ter­dam som stad ef­ter al­la mot­gång­ar.

Fey­e­no­ord är en klubb byggd av och för ar­be­tar­na i Rot­ter­dam och den fa­mil­jä­ra och folk­li­ga iden­ti­te­ten växte sig ba­ra star­ka­re när de tys­ka bom­ber­na ra­se­ra­de sta­den un­der And­ra världs­kri­get. Re­dan då knöt fol­ket nä­var­na i byx­fic­kor­na och skred till ver­ket för att med hårt ar­be­te byg­ga upp någon­ting och sam­ma ar­bets­mo­ral och men­ta­li­tet ge­nom­sy­rar Fey­e­no­ord som för­e­ning. Trä­nings­an­lägg­ning­en Var­ke­no­ord har spot­tat ut ta­lang­er ge­nom åren och när Lou­is van Gaals Ne­der­län­der­na tog Vm­brons för tre år se­dan var he­la el­va spe­la­re i trup­pen sprung­na ur Fey­e­no­ords aka­de­mi. Men det är knap­past någ­ra topp­mo­der­na fa­ci­li­te­ter som ba­nat väg för fram­gång­ar­na. Mos­san stic­ker upp här och där och en och an­nan an­ka kan vag­ga för­bi på de 19 fot­bolls­pla­ner­na som hålls öpp­na för all­män­he­ten, ett sten­kast från De Kuip. Sport­che­fen Mar­tin van Ge­el har sagt att den kva­li­tets­mäs­sigt på­min­ner om en ama­tör­klubbs, men det är at­mo­sfä­ren och men­ta­li­te­ten som in­gjuts i ung­doms­spe­lar­na re­dan från de­ras förs­ta stapp­lan­de fot­bolls­steg som gör Var­ke­no­ord så spe­ci­ell.

– Fol­ket i Rot­ter­dam vet vad hårt ar­be­te och att tjä­na sitt le­ve­bröd in­ne­bär. Om man ar­be­tar hårt i 90 mi­nu­ter och käm­par för var­je cen­ti­me­ter på pla­nen upp­skat­tas det av fan­sen. De vill se ett lag som käm­par och spe­lar för varand­ra, sä­ger aka­de­mi­che­fen Da­mi­en Her­tog till The­se Foot­ball Ti­mes.

FÖR TIO ÅR se­dan var Fey­e­no­ord il­la ute. Den klas­sis­ka klub­ben sjönk allt läg­re i ta­bel­len och fick ut­stå den ul­ti­ma­ta för­ned­ring­en i form av en 10-0-för­lust mot PSV, skul­der­na stap­la­des på hög och klub­ben var nä­ra bank­rutt. Den dyst­ra si­tu­a­tio­nen tving­a­de Fey­e­no­ord att läg­ga sin tillit till den eg­na aka­de­min. Det vi­sa­de sig bli ett lyc­ko­kast. Un­der Ro­nald Ko­e­man och Fred Rut­ten skic­ka­des ung­do­mar­na fram, eko­no­min för­bätt­ra­des och Fey­e­no­ord klätt­ra­de åter mot top­pen av ta­bel­len. Och nu ska Gio­van­ni van Bronck­horsts lag skör­da fruk­ten av det hår­da ar­be­tet.

VAN BRONCK­HORST VAR sju år när han för förs­ta gång­en drog på sig Fey­e­no­ords röd­vi­ta trö­ja. När Fey­e­no­ord 1998/99 vann sin se­nas­te Eredivisie-ti­tel med Ju­lio Cruz och Jon Dahl To­mas­son som skyt­te­kung­ar ha­de van Bronck­horst pre­cis läm­nat för Rang­ers. Nu har han chan­sen att som trä­na­re vin­na po­ka­len han ald­rig fick lyf­ta som spe­la­re, med ett lag som inkaps­lar pre­cis det som Fey­e­no­ord står för. Där finns eg­na ta­lang­er som Ton­ny Vil­he­na, Rick Kars­dorp och Te­rence Kon­go­lo till­sam­mans med ru­ti­ne­ra­de her­rar som Dirk Kuyt, Ka­rim El Ah­ma­di och skyt­te­kung­en Ni­co­lai Jör­gen­sen i ett hårt ar­be­tan­de kol­lek­tiv. I mor­gon ef­ter­mid­dag kom­mer De Kuip va­ra fullsatt, pre­cis som van­ligt. Vin­ner Fey­e­no­ord mot He­racles så är Eredivisie-ti­teln de­ras för förs­ta gång­en på 18 år. Fey­e­no­ord har ta­git sig ige­nom svå­ra ti­der och det har krävts hårt ar­be­te för att åter­vän­da till top­pen. Nu ska ba­ra det sista ste­get tas, och spe­lar­na är yt­terst med­vet­na om vad som för­vän­tas av dem. De mås­te vin­na. För fan­sens skull.

– Fey­e­no­ords fans ger ald­rig upp. Nu mås­te vi vi­sa vå­ra san­na kva­li­te­ter och bli mäs­ta­re. Vi mås­te göra det för fan­sens skull, sä­ger Dirk Kuyt.

Bild: KAY INT VEEN

RU­TI­NE­RAD KAP­TEN. Dirk Kuyt har en lång kar­riär bakom sig. I mor­gon kan han le­da sitt Fey­e­no­ord till förs­ta ti­teln på 18 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.