Vi byg­ger sy­ste­met kring två sing­el­s­teck!

Hallands Nyheter - - Sporten -

Tip­set­ta i Drott­ning­ens Po­kal är tvek­löst

6 Cad­die Li­si­eux. Hon är en topp­häst men sam­ti­digt sår­bar ef­tersom hon krä­ver hårt tem­po där fram­me. Det mås­te allt­så klaf­fa så gar­de­ra med i var­je fall häs­tar som 1 Gin­ny We­as­ly och

4 Un­di­ne. Det finns dock fler. Volt­start och 2640 bör gyn­na 7 Do­na­to E som se­nast föll med flag­gan i topp. Har spets­lä­ge men mis­sar han led­ning­en är det ge­nast mer öp­pet så jag väl­jer att gar­de­ra med fy­ra häs­tar. Var­nar spe­ci­ellt för in­ner­spå­rets 1 Gam­bi­no De­ga­to vil­ken gil­lar di­stan­sen. Mitt förs­ta sing­el­streck är

6 Bra­vo Na­va­ro­ne som har över­ty­gat. Riktigt bra tvåa från omöj­ligt lä­ge se­nast. Jag räk­nar med att han ti­digt blir släppt till led­ning­en och vem ska se­dan kun­na ut­ma­na. Det kans­ke kne­pi­gas­te av ef­ter­mid­da­gens lopp. Tip­set till

1 Bour­bon Rain som är klart på rätt väg. 2 Rex La­ne är jämn­he­ten själv och är med där fram­me igen. Vi­da­re 10 Le­o­nar­do Vi­ci kom­mer från ett formstall. Även häs­tar som 6 Up­stream och 3 Cex­ter Bob är giv­na på sy­ste­met. 4 Ka­dett CD har som 10-åring hit­tat en ny topp. Sig­ne­ra­de ett jät­te­lopp i Olym­pi­a­tra­vet och gö han om den in­sat­sen är han nu häs­ten att slå. 1 Spring Erom som har lä­get och 7 On Track Pi­ra­ten, om än i tvek­sam form ä giv­na mot­bud, Jag be­ta­lar även för 8 Ca­na­ri Match. Här har vi mitt and­ra sing­el­streck.

1 Spring­fi­eld var yt­terst nä­ra att kva­la in till Kung­a­po­ka­lens fi­nal. Får vin­na det här lop­pet istäl­let. Le­der runt om. Årets upp­la­ga av Kung­a­po­ka­len är som van­ligt ett topp­lopp.

4 Ma­ket­he­mark var rus­kigt fin se­nast. Han har det lil­la ex­tra i spur­ten. Är gi­ven tip­set­ta men det är många bra där bakom så jag gar­de­rar på sto­ra sy­ste­met.

THO­MAS SY­STEM

V75-1: 1, 4, 5, 6. 12 Res: 3-8. V75-2: 1, 3, 7, 11, 12. Res: 9-4. V75-3: 6 Bra­vo Na­va­ro­ne. Res: 9-2. V75-4: 1, 2, 3, 6, 10. Res: 12-9. V75-5: 1, 4, 7, 8. Res: 9-3. V75-6: 1 Spring­fi­eld. Res: 9-3. V75-7: 1, 2, 3, 4, 5, 7. Res: 6-10. Sy­ste­met är på 3 000 ra­der (1 500 kro­nor). Vill man göra ett mind­re sy­stem kan man även sing­el­strec­ka 4 Ma­ket­he­mark i av­del­ning sju. Sy­ste­met kos­tar då 250 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.