På plats för Eu­ro­vi­sion­fi­na­len

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

MU­SIK Eu­ro­vi­sion song con­test 2017: Fi­nal SVT1 21.00

Årets Eu­ro­vi­sion­fi­nal hålls i Ki­ev, Ukrai­na. Ed­ward af Sil­lén ser fram emot att gui­da Svt-tit­tar­na till­sam­mans med Måns Zel­mer­löw.

För­be­re­del­ser­na har kan­tats av pro­blem och bråk mel­lan Ryss­land och Ukrai­na. Men nu är det fi­nal i den 62:a upp­la­gan av mu­sik­täv­ling­en. Ed­ward af Sil­lén, som kom­men­te­rat fi­na­len sex gång­er ti­di­ga­re och skri­vit ma­nus till och re­gis­se­rat två Eu­ro­vi­sion­pro­duk­tio­ner, tar stru­let med ro.

– Vi åker ner med öpp­na sin­nen och an­pas­sar oss. Jag har job­bat både när det har va­rit väl­digt snur­rigt och väl­digt lugnt. Jag tror att det kom­mer bli jät­te­bra och det är många bra lå­tar, sä­ger han.

Ef­ter att ha sli­tit med ma­nus och re­gi till fjol­å­rets täv­ling i Sve­ri­ge nju­ter han nu av att slå sig ner i kom­men­ta­tors­bå­set.

Emilie Törnqvist

Foto: Christi­ne Ols­son/tt

Ed­ward af Sil­lén kom­men­te­rar Eu­ro­vi­sion­fi­na­len till­sam­mans med Måns Zel­mer­löw.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.