BÖR­JAR OM.

Ef­ter Damn De­li­cious och The Fe­lix är det dags för Kristo­fer Grec­zu­la att göra so­lo­kar­riär. Han har sig­nats av stort skiv­bo­lag.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Malin Eirefelt 0721-91 12 67 ∙ malin.eirefelt@hn.se

Sep­tem­ber 2003. Han är 11 år gam­mal. Han har på sig vit skjor­ta och svart hatt men han väg­rar upp­trä­da. Han har fått kal­la föt­ter. Han sit­ter i sof­fan i var­dags­rum­met. Jag och min kom­pis, två år äld­re, får över­ta­la ho­nom i en halv­tim­me in­nan han till slut går ut till 40-års­fes­ten i träd­går­den och upp­trä­der som Mi­chael Jack­son.

– Vad ro­ligt att du sä­ger det. Jag minns in­te just det. Men al­la som kän­ner mig, på riktigt, vet ju att det är så­dan jag är – blyg.

KRISTO­FER GREC­ZU­LA, NU 25 år, har kom­mit över sin scen­skräck. Han har fått skiv­kon­trakt med Uni­ver­sal Mu­sic och Rehn Mu­sic Group. Förs­ta sing­eln ”Tas­te” släpps 26 maj. Just nu är han i New York och spe­lar in en mu­sik­vi­deo till lå­ten. Fal­ken­ber­ga­ren Jo­a­kim Carls­son gör mu­sik­vi­de­on. Han job­bar för pro­duk­tions­bo­la­get Good Com­pa­ny som bland an­nat har pro­du­ce­rat vi­de­or till Bru­no Mars, Beyon­ce, Ma­don­na, Ka­nye West, Pha­rell Wil­li­ams och Kendrick La­mar, berättar press­med­de­lan­det om sing­el­släp­pet. I det be­skrivs lå­ten som ”en blanding av pop, rock och dan­ce med re­fe­ren­ser till 60- och 70-ta­let, men med en mo­dern egen ap­pro­ach.”

Men in­nan Kristo­fer Grec­zu­la blev en ar­tist var han en ping­is­spe­la­re. Han vann SM guld, tre gång­er.

– Det var lands­lags­lä­ger var­je må­nad och tur­ne­ring var­je helg. Varan­nan må­nad var det ut­land­s­täv­ling. Jag trä­na­de typ var­je dag. Det var helt sjukt.

Han spe­la­de från 6-års­ål­dern och in i de ti­di­ga ton­å­ren.

– Jag väck­te pap­pa in­nan sko­lan så att vi skul­le åka och trä­na kloc­kan sex.

Men det vän­de på ett trä­nings­lä­ger med lands­la­get i Kina.

– Vi trä­na­de tre gång­er om da­gen där. När jag kom hem var jag helt ned­bru­ten. Sam­ti­digt ha­de jag hit­tat mu­si­ken och tyck­te att det var myc­ket ro­li­ga­re att stå i min kom­pis Samu­el Bergs ga­rage och spe­la gi­tarr än att trä­na, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Jag måd­de så in­te bra då hel­ler. Jag var gans­ka olyck­lig, tror jag. Mam­ma har be­rät­tat det i ef­ter­hand. Jag har fak­tiskt väl­digt få min­nen från ping­iså­ren.

IN­TRES­SET FÖR mu­si­ken, först ba­ra för Mi­chael Jack­son, ha­de ju funnits där he­la ti­den. Så när han var fjor­ton la han en kar­riär på hyl­lan och bör­ja­de läg­ga grun­den för en an­nan. De två vän­ner­na i ga­ra­get re­pa­de på Tull­bro­går­den i Fal­ken­berg och gjor­de sin förs­ta spel­ning i kafé­et på Tull­bro­sko­lan. Se­dan star­ta­de de ban­det Damn De­li­cious.

– Det gick riktigt bra för oss. Vi var bland an­nat med i en täv­ling, Me­tal Batt­le, som vi vann när vi gick på gym­na­si­et. Vins­ten var att vi fick spe­la in en sing­el, fick spe­la på fes­ti­va­len Swe­den Rock och fick ett upp­slag i tid­ning­en Gin­za.

Skiv­bo­la­get fast­na­de för kil­lar­na från Fal­ken­berg och gav dem ett skiv­kon­trakt. Kristo­fer Grec­zu­la och Samu­el Berg och res­ten av ban­det flyt­ta­de till Stock­holm, fick spel­ning­ar och allt rul­la­de på. Men i ar­be­tet med näs­ta ski­va vil­le vän­ner­na oli­ka sa­ker.

– Vi ha­de spe­lat ihop se­dan vi var 11. Så det var nog ba­ra nyt­tigt att vi de­la­de på oss.

”I ett drömsce­na­rio sit­ter jag i LA och ar­be­tar på min tred­je ski­va. Jag åker mel­lan Stock­holm och LA och för­be­re­der min kom­man­de världs­tur­né” KRISTO­FER GREC­ZU­LA

ar­tist

SAMU­EL BERG STAR­TA­DE ban­det Sil­ver Child­ren, som bland an­nat ska spe­la på Gustaf Bratt i som­mar, och Kristo­fer Grec­zu­la bör­ja­de spe­la med Jens Clas­son, Ben­ja­min Önn­hed och Jo­nat­han Gert­son i stäl­let. Den nya fy­ran, The Fe­lix, höll på från 2015 till i hös­tas, men ock­så det ban­det lös­tes upp.

Jens Clas­son går och ploc­kar ihop slad­dar bakom Kristo­fer Grec­zu­la. Vi är i stu­dio Sta­pel­ston i Fal­ken­berg. Kristo­fer Grec­zu­la, Jens Clas­son och Ben­ja­min Önn­hed spe­lar på Har­rys, på ett quiz med Kris­ter Clas­son, en ons­dag i må­na­den. De ska spe­la i kväll. Det är där­för Kristi­fer Grec­zu­la är hem­ma från Stock­holm.

– Det var verk­li­gen dags för ho­nom att kö­ra själv, sä­ger Jens Clas­son om Kristo­fer Grec­zu­la.

– Jag har egent­li­gen ve­lat kö­ra so­lo he­la ti­den, men jag har in­te trott att jag var mo­gen, sä­ger han själv.

”HAN SKUL­LE KUN­NA bli hur stor som helst”, hör­de jag nå­gon vis­ka bakom mig när jag såg Kristo­fer Grec­zu­la li­ve se­nast. Den som rör sig i Fal­ken­bergs nö­jes­liv kan knap­past ha mis­sat ho­nom. Ut­ö­ver quiz på Har­rys spe­lar han på tru­ba­dur-

kväl­lar, in­vig­ning­ar och bröl­lop. Han är över­allt!

– Jag har för­sörjt mig på mu­sik gans­ka länge, sä­ger Kristo­fer Grec­zu­la.

Se­dan The Fe­lix la ner i hös­tas har han haft en spe­ci­ell upp­gift att lö­sa:

– Då bör­ja­de ar­be­tet med fun­de­ra ut vem jag är och vad jag vill göra. Han bör­ja­de skri­va nya lå­tar. – I Fe­lix spe­la­de vi rock. Väl­digt ana­logt. Vi la in­te på nå­got vi in­te kun­de spe­la li­ve. Nu har fo­kus ba­ra le­gat på att hit­ta en jäv­ligt bra låt.

Han är, på nå­got sätt, till­ba­ka där han bör­ja­de på 40-års­fes­ten.

– Det är sång och dans. Pop all the way. På vil­ket sätt sång och dans? Pop? Vil­ken stil? An­ton Ewald? – Vem är An­ton Ewald? Kristo­fer Grec­zu­la, som al­la ar­tis­ter, ha­tar att jäm­fö­ras med and­ra. Han vill in­te sä­ga vem han är lik. Men ett li­tet ”Bru­no Mars i så fall” kom­mer fram ef­ter på­tryck­ning­ar.

DET VAR RIC­KARD Werec­ki, med lång er­fa­ren­het av pr och kom­mu­ni­ka­tion i mu­sik­bran­schen, som har kon­tor i Fal­ken­berg, som fick hö­ra en av Kristo­fer Grec­zu­las nya lå­tar och ”kör­de den ett varv med si­na kon­tak­ter”. Det led­de till ett an­tal mö­ten i Stock­holm och i ja­nu­a­ri i år skrev fal­ken­ber­ga­ren på ett kon­trakt med Uni­ver­sal Mu­sic och Rehn Mu­sic Group. Nu bor Kristo­fer Grec­zu­la per­ma­nent där up­pe. Han och flick­vän­nen, en tjej från Gö­te­borg, har köpt lä­gen­het. Skiv­bo­la­get vill ha ho­nom i när­he­ten.

– Jag tror att det är jät­te­vik­tigt att sik­ta högt och tro på det man gör. Jag vill gå he­la vägen. Om fem år?

– I ett drömsce­na­rio sit­ter jag i LA och ar­be­tar på min tred­je ski­va. Jag åker mel­lan Stock­holm och LA och för­be­re­der min kom­man­de världs­tur­né. Fot­not: Det går bra nu! I al­la fall för mu­si­ker, kil­lar från Fal­ken­berg, föd­da på 90-ta­let. Har du mis­sat re­por­ta­get om John Soul – ar­tis­ten och pro­du­cen­ten som spås en in­ter­na­tio­nell rnb-kar­riär? Det finns att lä­sa på hn.se.

Mer på web­ben!

Se bil­der från Kristo­fer Grec­zu­las he­la mu­sik­re­sa på hn.se

Bild: JONATAN BYLARS

Bild: JONATAN BYLARS

SAT­SAR MOT VÄRLDS­TUR­NÉ. Kristo­fer Grec­zu­la har levt på mu­si­ken gans­ka länge. På quiz, bröl­lop och ming­el har han sjung­it co­vers. Nu sat­sar han på sin so­lo­kar­riär och släp­per ny mu­sik på Uni­ver­sal Mu­sic.

FALKENBERGSFYRA. Det se­nas­te pro­jek­tet hös­ten 2016.

STOR FRAM­GÅNG. Kristo­fer Grec­zu­la var ous spe­la­de på Swe­den Rock.

Bild: PRIVAT

BÄST I SVE­RI­GE. 14 år gam­mal la Kristo­fer Grec­zu­la ner ping­isen. Då ha­de han tre Sm-guld.

Bild: PRIVAT

STOR IDOL. Det var Mi­chael Jack­son som tän­de in­tres­set för mu­sik. Som barn fram­träd­de Kristo­fer Grec­zu­la of­ta på fes­ter och i ta­lang­täv­ling­ar.

Bild: JONATAN BYLARS

FLYT­TAT. Se­dan stu­den­ten har Kristo­fer Grec­zu­la bott till och från i Stock­holm. Nu bor han där per­ma­nent. Skiv­bo­la­get vill ha ho­nom nä­ra.

Foto: ANDREA BJÖRSELL

het­te The Fe­lix men ban­det la ner

Bild: PRIVAT

ton­å­ring när ban­det Damn De­li­ci-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.