Mi­kro­bryg­ge­ri­er.

Allt fler hallän­ning­ar brygger öl hem­ma för nö­jes skull.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Mi­kro­bryg­ge­ri­er­na pop­par upp som jäst­svam­par runt om i lan­det. För­ra året star­ta­des 55 nya bryg­ge­ri­er i Sve­ri­ge och de se­nas­te tre åren har det i snitt star­tats ett nytt i vec­kan.

TO­TALT (MED ÄVEN de sto­ra bryg­ge­ri­er­na in­räk­na­de) har an­ta­let bryg­ge­ri­er näs­tan tio­dubb­lats på åt­ta år, från 30 styc­ken 2009 till 273 för­ra året. Då ta­lar vi om de som har till­stånd att bryg­ga och säl­ja öl till system­bo­lag och re­stau­rang­er.

Dess­utom putt­rar det i många hal­länds­ka stu­gor. Det krävs ing­et till­stånd att göra öl för egen kon­sum­tion el­ler att bju­da and­ra. Dä­re­mot får man in­te säl­ja sitt öl ut­an att va­ra re­gi­stre­rad hos myn­dig­he­ter­na.

– De fles­ta star­tar li­te på hob­by­ni­vå och går kans­ke vi­da­re se­dan om de lyc­kas med sitt öl, för­kla­rar livs­me­dels­in­spek­tör Sau­li Haut­a­kang­as på mil­jö- och häl­sa i Fal­ken­berg.

Hos mil­jö- och häl­so­skydds­myn­dig­he­ter­na i Hal­land finns i dags­lä­get 18 mi­kro­bryg­ge­ri­er re­gi­stre­ra­de (se fak­taru­ta). Mi­kro­bryg­ge­ri­et är det som be­dri­ver hant­verks­mäs­sig och små­ska­lig pro­duk­tion av öl.

DET FÖRS­TA MI­KRO­BRYG­GE­RI­ET som star­ta­des i Hal­land i mo­dern tid var By­a­re­går­dens Brygg­hus ut­an­för Veddige. Ma­kar­na Ro­bert Ols­son och Ing­er Elf­torp drog igång 2011 i li­ten ska­la men har ex­pan­de­rat ef­ter­hand.

– Vi för­sö­ker för­enk­la och au­to­ma­ti­se­ra och har fak­tiskt en kil­le an­ställd i dag. Men vi har sat­sat en hel del på att göra al­ko­hol­fria dryc­ker ock­så, berättar Ro­bert.

By­a­re­går­den har även kurs­verk­sam­het och öl­prov­ning. Till som­ma­ren hop­pas man få ser­ve­rings­till­stånd. Tanken är att öpp­na en li­ten ölstu­ga med en­kel mat­ser­ve­ring på hel­ger­na. Har du någ­ra tips till den som fun­de­rar på att star­ta mi­kro­bryg­ge­ri?

– Ska du ba­ra göra öl och få nå­gon eko­no­mi i det så får du göra sto­ra mäng­der. Att job­ba små­ska­ligt går in­te i Sve­ri­ge med nu­va­ran­de la­gar och skat­ter. Det är tufft ar­be­te och man får tän­ka brett.

– Vi tjä­nar in­te myc­ket peng­ar och job­bar väl­digt myc­ket. Men det är det ro­li­gas­te jag har gjort. Jag hop­pas och tror att vi kom­mer att hål­la på länge. Man träf­far ba­ra gla­da män­ni­skor.

GLAD PEN­SIO­NÄR ÄR Per Pers­son i Age­rör som gått på kurs hos Ro­bert Ols­son för fy­ra år se­dan.

– Ny­fi­ken­he­ten drev mig att prö­va. Det var jät­te­kul och ölen vi gjor­de blev bra.

Han är öst­gö­te ur­sprung­li­gen och var egen fö­re­ta­ga­re ti­di­ga­re. Flyt­ta­de till Hal­land för nit­ton år se­dan och dri­ver Age­rörs Kust­bryg­ge­ri på Hen­riks­gård, strax sö­der om Olofs bo. Där hyr ma­kar­na Pers­son även ut se­mester­lägen­he­ter.

Un­der mat­da­gar­na i Fal­ken­berg i hös­tas vi­sa­de Per upp sig som bryg­ga­re för förs­ta gång­en och med lyc­kat re­sul­tat. Han gör IPA, ale, por­ter och stout som le­ve­re­ras till någ­ra kro­gar i Fal­ken­berg med om­nejd.

– 900 flas­kor åt gång­en är la­gom. Jag vill in­te ha det här som ett 8-17jobb och ald­rig mer än två da­gar i vec­kan. Att för­sö­ka kom­ma in och säl­ja på sy­ste­met är in­te ak­tu­ellt. Det är så krång­li­ga reg­ler.

– Det man g är­na skul­le vil­ja ha är nå­gon form av gårdsf ör­säljn ing.

Men det är in­te tillå­tet i Sve­ri­ge. Dä­re­mot har vi fått till­stånd att ha öl­prov­ning i bryg­ge­ri­lo­ka­len och vårt oran­ge­ri. Det är kul att träf­fa folk, så jag ser fram emot att ha någ­ra kväl­lar då och då.

FÖR DET MESTA job­bar han en­sam i bryg­ge­ri­et.

– Min fru hjäl­per till ibland. Men jag skul­le gär­na ha en bryg­gar­kom­pis, en pen­sio­när som har tid. Jag skul­le själv ald­rig satt igång om jag in­te va­rit pen­sio­när. Man gör det in­te för vins­ten ut­an för att det är skoj och ger en viss stolt­het att se folk dric­ka ens öl.

HANT­VERK. Per Pers­son i Age­rör brygger öl för att det är kul. Upp­åt 200 flas­kor i tim­man hin­ner Per sät­ta kap­syl på.

Bil­der: OLA FOLKESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.