PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Re­ge­ring­ens ut­bild­nings­sats­ning fun­ge­rar till ex­em­pel in­te. Det är ba­ra yn­ka tre pro­cent av de ny­an­län­da ut­an grund­sko­le­kom­pe­tens som stu­de­rar vi­da­re ef­ter eta­ble­rings­upp­dra­get. Det gör att det blir näst in­till omöj­ligt för dem att få jobb på da­gens svens­ka ar­bets­mark­nad.

Norr­tel­je Tid­ning (C)

* Där­för är ut­bild­ning en cen­tral kom­po­nent för in­teg­ra­tio­nen. Med ut­bild­ning, kom­plet­te­ring och va­li­de­ring kan in­vand­ra­res pro­duk­ti­vi­tet – och där­med bi­drag till väl­fär­den – öka. Det är en för­ut­sätt­ning för att en ma­jo­ri­tet ska stöd­ja fort­satt in­vand­ring.

Ge­f­le Dag­blad (lib)

* Men för den som ny­li­gen har fått sitt up­pe­hålls­till­stånd är trös­ke­lef­fek­ten för­ödan­de.

Da­gens In­du­stri (opol)

* Vi har helt en­kelt in­te råd att in­te lyss­na på - och lä­ra av ci­vil­sam­häl­let när det gäl­ler att lö­sa seg­re­ga­tio­nen. Först oav­sett åsikt om den ti­di­ga­re in­vand­rings­po­li­ti­ken gäl­ler det att skaf­fa ny­an­län­da jobb.

Ne­ri­kes Al­le­han­da (lib)

* Sve­ri­ge ska kon­kur­re­ra med väl­ut­bil­dad ar­bets­kraft och hög kva­li­tet – in­te med lå­ga lö­ner och bil­li­ga pro­duk­ter. Ska re­ge­ring­en få ner ar­bets­lös­he­ten på ni­vå­er där det är möj­ligt att nå må­let om att ha EU:S lägs­ta ar­bets­lös­het krävs allt­så en vä­sent­ligt mer ak­tiv politik.

Öst­ra Små­land (S)

Bild: YOAN VALAT

Em­ma­nu­el Macron i sitt in­stal­la­tions­tal som Frank­ri­kes pre­si­dent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.