Nu mås­te al­la bli kli­mats­mar­ta

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Marianne Ekroth

Vi har in­te tid att vän­ta på att po­li­ti­ker­na el­ler tek­ni­ken ska räd­da värl­den.

MILJÖ. Lä­get har bli­vit akut av allt som in­te bli­vit gjort för att stop­pa kli­matupp­värm­ning­en. En­ligt en så tro­vär­dig och fram­stå­en­de fors­ka­re som Jo­han Rock­ström har vi fem till tio år på oss att bö­ja kur­vor­na.

För­änd­ring­ar­na sker nu snab­ba­re än fors­kar­na för­ut­sett. Vi har in­te tid att vän­ta på att po­li­ti­ker­na el­ler tek­ni­ken ska räd­da värl­den. Po­li­ti­ker stö­ter sig ogär­na med möj­li­ga väl­jar­grup­per och kol­di­ox­id­re­ning finns ej att till­gå i vå­ra fos­sil­driv­na mo­to­rer. Där­för vi­lar ett stort an­svar på den en­skil­da män­ni­skan.

Vi mås­te age­ra ge­nast och bli kli­mats­mar­ta även skyd­da och räd­da det som åter­står av vår mång­fald. Al­la or­ga­nis­mer in­går i ett eko­sy­stem, fat­tas någ­ra kan he­la sy­stem kol­lap­sa ef­ter en ex­trem vä­der­hän­del­se el­ler på grund av vår på­ver­kan på kli­ma­tet. Ut­an le­van­de eko­sy­stem kla­rar vi män­ni­skor oss in­te.

DET ÄR VIK­TIGT att grö­na ytor med väx­an­de träd får va­ra kvar, dels för eko­sy­ste­men och dels för att de ab­sor­be­rar kol­di­ox­id. En skogs­ä­ga­re som in­te av­ver­kar en artrik skog el­ler skyd­dar en ho­tad art skul­le själv­klart få er­sätt­ning för det­ta. Det­sam­ma bor­de gäl­la för en bon­de som in­te bru­kar en del av sin åker­mark.

Än finns tid och var­je hand­ling är av be­ty­del­se för hur vår fram­tid ska bli. Al­la har bi­dra­git till kli­matupp­värm­ning­en och ut­arm­ning­en av ar­ter och mås­te nu gö­ra nå­got för att följ­der­na in­te ska bli ka­ta­stro­fa­la.

DET FINNS EN enorm styr­ka i oss män­ni­skor när vi till­sam­mans väl be­stäm­mer oss för nå­got. Det som hän­de ef­ter terror­då­det i Stock­holm är ett ex­em­pel på det. Nå­got lik­nan­de, en rik­tig kraft­sam­ling be­hövs för att jor­den in­te ska bli var­ma­re och för att vi ska räd­da det som räd­das kan av vår mång­fald. Var och en mås­te bör­ja age­ra för en dräg­lig till­va­ro för oss som le­ver nu, för de ef­ter­kom­man­de och för de män­ni­skor som kan kom­ma att drab­bas värst av vår slös­ak­ti­ga, gi­ri­ga, själ­vis­ka, be­kvä­ma och kort­sik­ti­ga livs­stil.

Bild: JO­NAS EKSTRÖMER/TT

SKOG. Det är vik­tigt att grö­na ytor med väx­an­de träd får va­ra kvar, dels för eko­sy­ste­men och dels för att de ab­sor­be­rar kol­di­ox­id.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.