Vi för krig mot allt le­van­de

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

MILJÖ. Vad är mo­ti­va­tion? För mig som na­turäls­ka­re hand­lar det om att hit­ta kraft och mo­ti­va­tion för att or­ka fort­sät­ta cyk­la och grä­va grön­saks­land för hand trots att män­ni­skor i dag in­te har nå­gon för­stå­el­se för en så­dan livs­stil. Det är lätt att tap­pa su­gen och all ener­gi när man ser hur trä­den står och li­der i vå­ra sko­gar.

Om vi in­te är ute i na­tu­ren ser vi in­te att vi för krig mot allt le­van­de. För män­ni­skor, djur, väx­ter och träd tar stryk för att män­ni­skor i dag är helt blin­da för kon­se­kven­ser­na av sin gift­kul­tur, ego­kul­tur. Uni­ver­sum har en kraft­full ener­gi som får oss att or­ka fort­sät­ta med det vi äls­kar. Vår pla­net ro­par på hjälp i dag. Snäl­la slu­ta för­stö­ra er själ­va och allt an­nat le­van­de.

Det finns risk för ett eko­lo­giskt sam­man­brott på jor­den om vi in­te mins­kar vå­ra ut­släpp kraf­tigt. Slu­ta gnäl­la över allt som hän­der, en­da bo­te­med­let är att se allt vint och vac­kert på vår jord. Sång­lär­kan är ett så­dant ener­gi­knip­pe. Blom­mor. So­len som är käl­lan till allt liv ska hedras var­je stund. Ha re­spekt för vat­ten. Är vatt­net för­o­re­nat blir vi ock­så för­o­re­na­de (sju­ka). Läs Ma­saru Emo­tos bok ”Vatt­nets san­na kraft” så för­står ni vad jag me­nar. Tänk på den vi­se man­nens ord till kung­en som läng­ta­de ef­ter sin­nes­ro. ”Även det­ta är över­gå­en­de”.

Jan Lars­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.