Scou­ter­na - mot­pol till cur­lan­de för­äld­rar

I da­gens sam­häl­le med cur­lan­de för­äld­rar är scou­ter­na li­te av en mot­pol. I scou­ter­na får bar­nen bå­de lä­ra sig att la­ga mat och att stä­da.

Hallands Nyheter - - Varberg - FRED­RIK LARS­SON 010-471 53 67 fred­rik.lars­son@hn.se

Un­der lör­da­gen var det scou­ter från he­la Halland i Var­berg för att med­ver­ka i di­strikts­täv­ling­en Hal­landsyx­an. Sam­man­lagt 230 barn från 7 till 17 år.

I täv­ling­en ingick bland an­nat mo­ment som att gö­ra upp eld, gö­ra an­vänd­ba­ra kno­par och in­te minst sjuk­vård.

– I sjuk­vårdsmo­men­ten är det väl­digt höga krav för de älds­ta. De ska kun­na han­te­ra and­ning, blöd­ning och chock, be­rät­tar Mo­ni­ca Nils­son, ledare i Var­bergs scout­kår.

– Vi hål­ler på med kni­var, yx­or och eld. Bar­nen mås­te kun­na han­te­ra sjuk­vårds­bi­ten och kan till ex­em­pel byg­ga bå­rar av si­na skjor­tor om vi skul­le va­ra ute i sko­gen.

– De kan spjäl­ka ett ben om nå­gon skul­le bry­ta be­net. Bar­nen kan det här och är duk­ti­ga på det, sä­ger hon. HN VAR MED på ett klas­siskt mo­ment där det skul­le gö­ras upp eld ne­re vid An­ka­ret. El­den skul­le brin­na så högt att li­nor skul­le brän­nas av.

Det var inga pro­blem för även­ty­rar­na i Var­bergs scout­kår.

– Vi sam­ar­be­ta­de bra, det var gans­ka högt upp till li­nor­na, men vi an­vän­de oss av torrt gräs för att kla­ra av det, sä­ger Wo­j­ciech Resni­ak, som trivs med att va­ra scout.

– Man är ute i na­tu­ren och jag är med vän­ner och sit­ter in­te ba­ra hem­ma.

HAN FICK MEDHÅLL av Max Nils­son från Halmstad scout­kår, som in­te rik­tigt ha­de ord för hur myc­ket han gil­la­de scou­ter­na.

Även han tryck­te på det skö­na med att va­ra ute i na­tu­ren och sam­ti­digt träf­fa kom­pi­sar.

– Sen lär jag mig en mas­sa sa­ker som kan hjäl­pa mig i var­da­gen, sä­ger han.

”De kan spjäl­ka ett ben om nå­gon skul­le bry­ta be­net”

MO­NI­CA NILS­SON, SCOUT­LE­DA­RE.

Bild: PRIVAT

VINNARE. Han­na Sand­gren, Vig­go Rask, Lu­kas Til­maz, Al­bin We­lin och Samu­el Pers­son från Gull­brand­storp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.