120 cyk­la­de sju mil för Tu­vas dag

Hallands Nyheter - - Nyheter - TOBIAS SVENS­SON tobias.svens­son@hn.se

Lör­da­gens sju mil långa cy­kel­lopp till för­mån för Tu­vas dag loc­ka­de fler del­ta­ga­re än ar­ran­gö­rer­na ha­de hop­pats på. ”Det var en väl­digt häf­tig käns­la”, sä­ger Tu­vas pap­pa Andre­as Jo­hans­son.

Vid 16-ti­den på lör­da­gen hop­pa­de drygt 120 del­ta­ga­re upp på cy­kel­sad­lar­na ut­an­för Åbytra­vet i Möln­dal och sat­te kurs mot Var­berg.

– Det var många fler som vil­le va­ra med än jag trod­de, sä­ger Mar­tin Lars­son från Var­berg för liv.

SOM HN TI­DI­GA­RE be­rät­tat ska de peng­ar som sam­las in ge­nom den sju mil långa cy­kel­tu­ren bland an­nat gå till Var­berg för livs pro­jekt Tu­vas dag, som ar­be­tar med att upp­fyl­la can­cer­drab­ba­de barns önsk­ning­ar.

Tu­vas dag är upp­kal­lat ef­ter Fal­ken­bergstje­jen Tu­va Jo­hans­son, som gick bort i can­cer för­ra som­ma­ren, ba­ra 4 år gam­mal.

TU­VAS FÖR­ÄLD­RAR ANDRE­AS och So­fia var själ­va med och cyk­la­de.

– Vi cyk­la­de de sju mi­len i gans­ka lång­samt tem­po, med ett le­en­de på läp­par­na. Det var en väl­digt häf­tig käns­la att ha så myc­ket folk med sig, sä­ger Andre­as Jo­hans­son.

Ar­ran­gö­ren Bewi Bi­ke On Tour har ar­ran­ge­rat ett ti­o­tal lik­nan­de lopp run­tom i Nor­den se­dan 2016.

– Det ab­so­lut värs­ta jag vet är folk som har in­ställ­ning­en att de in­te bryr sig så länge in­te de själ­va el­ler nå­gon när­stå­en­de drab­bas. Där­för star­ta­de vi det här, sä­ger Mar­tin Bek­ken, Var­bergs­bo och mark­nads­chef på Bewi.

BLAND CYKLISTERNA åter­fanns bland an­nat höjd­hopps­le­gen­da­ren Pa­trik Sjö­berg, som star­ta­de Bewi Bi­ke On Tour till­sam­mans med Mar­tin Bek­ken och Mar­tin Lars­son.

– Det känns fint att vi kan gö­ra nå­got po­si­tivt till­sam­mans, sä­ger Pa­trik Sjö­berg.

Cyk­ling­en av­slu­ta­des med en ban­kett i spe­gel­sa­len på Stads­ho­tel­let i Var­berg. Där star­ta­de även auk­tio­ner av sa­ker som del­ta­gar­na skänkt. Det rör sig bland an­nat om en fö­re­läs­ning med Pa­trik Sjö­berg, sim­trä­ning med Ida Mar­ko Var­ga och hand­bolls­trä­ning med Has­se Karls­son.

Auk­tio­ner­na av­slu­tas först näs­ta helg, så i nu­lä­get går det in­te att sä­ga hur myc­ket peng­ar cyk­ling­en sam­la­de in. Men en­ligt Mar­tin Lars­son är man re­dan uppe i över 50 000 kro­nor.

PENG­AR­NA KOM­MER ATT de­las mel­lan Tu­vas dag och Tre ska bli noll, som ar­be­tar med att mot­ver­ka sex­u­ellt ut­nytt­jan­de av barn.

– Det är su­per­kul att det blev så­dant drag. Vi har re­dan be­stämt att det blir ett lopp här näs­ta år ock­så, sä­ger Mar­tin Lars­son från Var­berg för liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.