Cir­kus, fest och trygg­het

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TOBIAS SVENS­SON tobias.svens­son@hn.se

Mat från oli­ka län­der, cir­kusupp­vis­ning och pon­ny­rid­ning. Un­der lör­da­gen var det dags för den år­li­ga vår­fes­ten på Slo­a­lyc­kan. I år fick trygg­hets­frå­gor ett stör­re ut­rym­me än van­ligt.

– Den här da­gen be­ty­der jät­te­myc­ket för många, in­te minst för bar­nen som får en chans att träf­fa po­lis och rädd­nings­tjänst, sä­ger Fa­du­mo Mo­hamud.

Hon har bott i om­rå­det i 15 år och trivs bra här. Hon upp­le­ver att det finns en hel del för­do­mar om Slo­a­lyc­kan.

– Al­la bor­de kom­ma hit en så­dan här dag och se hur fan­tas­tiskt det här om­rå­det är egent­li­gen, sä­ger hon.

BAR­NEN STOJAR OCH le­ker. Klätt­rar in i brand­bi­len och stäl­ler tu­sen frå­gor till po­li­ser­na. Många pro­var på de kons­ter som bar­nen i Magnus Cir­kus­sko­la vi­sat upp.

De vux­na ser­ve­rar mat som de som bor i om­rå­det la­gat till­sam­mans el­ler står och små­snac­kar.

I år spe­lar trygg­hets­frå­gor en cen­tral roll på vår­fes­ten, åt­minsto­ne un­der ytan. Fle­ra av de små­barns­för­äld­rar HN pra­tar med tyc­ker att nå­got har hänt med Sloa det se­nas­te året.

RAGAD AHMED OCH Ma­ria Re­zayi, till ex­em­pel. De har bå­da bott här i fle­ra år, och ti­di­ga­re trivts bra. Men nu fun­de­rar de på att flyt­ta med

si­na re­spek­ti­ve fa­mil­jer.

– Det är myc­ket ung­do­mar som sit­ter på går­den nät­ter­na. Vis­sa av dem rö­ker hasch i trap­pen där jag bor. Det känns in­te tryggt, sä­ger Ma­ria Re­za­vi.

Hon tyc­ker det är bra att po­li­sen bör­jat be­sö­ka Sloa of­ta­re, men tyc­ker att de bor­de bli bätt­re på att kom­ma hit även nat­te­tid.

KOMMUNPOLIS ANNELIE Svens­son kän­ner igen bil­den av otrygg­het. Rent sta­tis­tiskt stic­ker Slo­a­lyc­kan in­te alls ut när det kom­mer till kri­mi­na­li­tet. Men här finns en del so­ci­a­la fak­to­rer, till ex­em­pel trång­bodd­het som gör det svårt för ung­do­mar att träf­fas hem­ma.

– Där­för läg­ger vi myc­ket fo­kus på brotts­före­byg­gan­de ar­be­te. Det hand­lar myc­ket om att va­ra syn­li­ga och att ska­pa kon­takt. Det är ing­et som ger re­sul­tat över en natt. Men när vi står här om ett år är min för­hopp­ning att folk ska kän­na att det skett en för­änd­ring, sä­ger hon.

ETT MOBILT POLISKONTOR, som ser ut som en hus­bil, har da­gen till ära lå­nats hit från Möln­dal.

Ut­an­för det hjälps om­rå­de­spo­li­ser­na John Fant och An­ders Wass­mur och ett gäng ton­å­ring­ar åt att skru­va ihop en lång bänk som ska stäl­las upp vid fot­bolls­pla­nen.

För­sö­ket med om­rå­de­spo­li­ser har på­gått i drygt åt­ta vec­kor nu, och när det kom­mer till att ska­pa bra kon­takt med Slo­as ung­do­mar tycks det re­dan ha gett re­sul­tat.

– De här po­li­ser­na är de snäl­las­te jag träf­fat. De snac­kar med oss och skäm­tar på ett bra sätt. Så var det re­dan när de kom hit förs­ta gång­en, sä­ger 18-åri­ga Mar­tin Er­do­gan.

CIR­KUS­KONS­TER. Många barn vil­le pro­va på att gå li­nan som Magnus cir­kus­sko­la

Bild: OLA FOLKESSON

ha­de med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.